Handreiking warmtenetten: Huursector is de Startmotor

Aedes, VNG, IVBN, Vastgoed Belang, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Netbeheer Nederland, Energie Nederland en de warmtebedrijven hebben in het klimaatakkoord afgesproken om zo snel mogelijk bestaande woningen te verduurzamen via de Startmotor huursector. Deze partijen hebben met elkaar de ambitie om tot en met 2022 minimaal 100.000 woningen aardgasvrij(-ready) te maken.

Aargasvrij(-ready) maken van woningen zal gebeuren door aansluiting op warmtenetten of met behulp van warmtepompen. Veel corporatie­woningen liggen in dichtbevolkte gebieden met dichte bebouwing en sommige reeds in de buurt van bestaande warmtenetten. Warmtenetten bieden daarmee voor de periode van de startmotor een grote kans.

Nu starten

De toenemende aandacht voor een aardgasvrije CO2-neutrale gebouwde omgeving brengt de ontwikkeling van warmtenetten in een stroomversnelling. In het Klimaatakkoord is vastgesteld dat gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte opstellen om te komen tot een wijkgerichte aanpak naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Wanneer de Transitievisie Warmte van de gemeente en de visie van de corporatie overeenkomen, kunnen deze elkaar gaan versterken. Het is daarom slim om als corporatie actief bij te dragen aan de Transitievisie Warmte. Hiervoor is het nodig dat er een beeld is van de voorkeurstechniek voor aardgasvrij bezit.

Ook vanuit de startmotor is de ambitie om snel te starten. Om dit proces te versnellen worden er afspraken gemaakt tussen AEDES  en de warmtebedrijven in het Startmotor Kader.