Vereniging

De wijk in!

Expert
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Met de fiets door Spoorzone

2 groepjes van ruim 10 deelnemers fietsten ’s middags door de Spoorzone, het gebied rondom het station. Ze maakten daar kennis met 2 heel verschillende gebiedsontwikkelingen.

Bert Wagt en Örjan Game van BrabantWonen lichtten op straathoeken en bij bouwplaatsen toe hoe de wijk Boschveld stap voor stap wordt verbeterd. Op verschillende plekken is gewerkt aan zowel renovatie als inbreiding en sloop/nieuwbouw. Alles met het doel om het karakter van de wijk te behouden. Een actieve wijkraad speelt hierbij al jaren een belangrijke rol.

Sonja de Jong, projectleider van de gemeente Den Bosch, en Martijn van Nunen van BrabantWonen lichtten een heel andere gebiedsontwikkeling toe, slechts een paar straten verderop. Daar werd de afgelopen 25 jaar in publiek-private samenwerking vanaf de grond het Paleiskwartier gebouwd. Voorheen was dit een verloederd bedrijventerrein en voor veel mensen een ‘no go area’. Nu staat er een moderne en dichtbebouwde wijk: mooie woonblokken en hoogbouw met overwegend koopwoningen in het duurdere segment.

AedesCorporatiedag_excursie Spoorzone

Met de fiets door de Spoorzone in Den Bosch.

Duurzaam met huurders

Medewerkers van 16 verschillende corporaties bezochten projecten voor duurzame nieuwbouw of vernieuwbouw, waarbij bewoners een grote inbreng hebben.

Seringenstraat - JOOST (wonenbijjoost.nl)

Dit project voor ouderen is nog in aanbouw. Dit worden een nul-op-de-meter-woningen, die gebruikmaken van een grote waterbak voor energieopslag: Solareis. De energie die vrijkomt als water van 0⁰C wordt omgezet in ijs van 0⁰C, verwarmt de woningen.

Wonen Zoals

Een groepje ouders heeft zich in 2011 verenigd om samen met een zorgaanbieder een wooninitiatief opzetten voor hun kinderen, die extra zorg nodig hebben. Dit project is vorig jaar opgeleverd. Het gebouw is gedeeltelijk circulair: plaatmateriaal aan de buitenzijde en de draagconstructie zijn van Cross Laminated Timber.

Boschgaard - Pioniersproject van duurzaam bouwen en zelfwerkzaamheid.

Zayaz is een project gestart om met krakers een pand om te bouwen tot appartementen, met een buurtcentrum ernaast. Bij de vernieuwbouw wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van hergebruikte materialen. De aannemer heeft het project gecalculeerd op nieuwe materialen, maar geeft op tijd aan welk materiaal nodig is. De toekomstige bewoners gaan hiernaar op zoek, bij bijvoorbeeld sloopprojecten. Het overgrote deel kunnen zij op tijd vinden, lukt het toch niet dan wordt het nieuw gekocht.

AedesCorporatiedag_excursie Duurzaam met huurders

Een rondleiding bij duurzame projecten waarbij bewoners nauw worden betrokken. 

Transformatie en flexwonen

Deze tour nam deelnemers mee langs vernieuwende projecten van Bossche corporaties. Doel was om inspiratie op te doen bij verschillende niet-reguliere nieuwbouwprojecten: transformatie, flexwonen en experimenteel wonen. Bij alle projecten is de realisatie snel tot stand gekomen dankzij goede samenwerking. De schaarse ruimte en grondstoffen worden optimaal (hergebruikt). Daarmee waren alle projecten op zichzelf al een inspiratie voor de opgaven die we hebben.

Wat opviel, was de goede samenwerking tussen gemeente, corporaties én bewoners. Om flexwoningen te kunnen plaatsen, heeft de gemeente bijvoorbeeld grond om-niet beschikbaar gesteld en bouwrijp gemaakt. Corporaties konden vervolgens snel aan de slag. Bij Minitopia, een wijk met (tijdelijke) tiny houses, is de samenwerking tussen bewoners en corporaties bijzonder. Bewoners krijgen veel ruimte door zelfbouw van de woningen, invulling van de ‘terpen’ en in het beheer. Een bevlogen huurder vertelde hoe fijn het is om er te wonen en met andere huurders en omwonenden de huizen op te knappen en de openbare ruimte in te richten met groen.

De lessen die de corporatie hier leert, zijn ook bruikbaar voor het reguliere bouw- en huurproces, bijvoorbeeld het maken van erven of communities in plaats van alleen maar huizen te bouwen en te verhuren.

AedesCorporatiedag_tiny houses Minitopia

Een rondleiding door Minitopia, duurzame tiny houses.