Sectoradviescommissie: ‘Zoek samen lange termijn-oplossing voor Vestia en haar huurders’

Nieuws Nieuws · 14 oktober 2019

Het ministerie van BZK, de toezichthouder, het waarborgfonds en de corporatiesector moeten zich samen met Vestia verantwoordelijk voelen om het probleem van de woningcorporatie structureel op te lossen. Dit moet ook leiden tot een nieuw perspectief voor huurders en de gemeenten waar Vestia actief is. Dat is de aanbeveling van de Sectoradviescommissie, ingesteld door branchevereniging Aedes.

Herijkt verbeterplan Vestia

Vestia heeft een herijkt verbeterplan ingediend bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), zo maakte de woningcorporatie op 11 oktober 2019 bekend. Vestia zette de afgelopen jaren forse stappen naar financieel herstel, maar kampt nog steeds met een grote leningenportefeuille en daardoor hoge rentelasten. Hierdoor kan zij slechts beperkt inzetten op de volkshuisvestelijke opgave, aldus Vestia. Een tweede saneringsaanvraag is nu niet aan de orde, maar in de toekomst is dit niet uitgesloten.

Sectoradviescommissie

Omdat er nu geen sprake is van een saneringsaanvraag, brengt de sectorcommissie geen formeel advies uit. Wel heeft ze haar bevindingen vastgelegd in een verslag van werkzaamheden. De Sectoradviescommissie (SAC) ziet het herijkt verbeterplan als een belangrijke tussenstap. De komende jaren twee jaar zijn essentieel voor het verdere herstel van Vestia, zowel volkshuisvestelijk als financieel. Daarbij moet er een oplossing gevonden worden voor het probleem van de omvangrijke leningenportefeuille.

Aanbevelingen

De SAC doet een aantal aanbevelingen aan de bij het proces betrokken partijen. Die hebben als doel te komen tot een structurele oplossing. De aanbevelingen in het kort:

  1. Alle partijen (ministerie van BZK, Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, corporatiesector):  ga uit van gezamenlijk eigenaarschap en benoem samen een probleem-eigenaar.
  2. Vestia: benut de komende twee jaar om te verkennen hoe op lange termijn om te gaan met de leningenportefeuille.
  3. Ministerie van BZK: ondersteun partijen om de volkshuisvestelijke opgaven scherper in beeld te krijgen.
  4. Corporaties: neem bezit van Vestia over in een aantal gemeenten.
  5. Ministerie van BZK: faciliteer het overnemen van Vestia-bezit door collega-corporaties.
  6. Gemeenten: neem je volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid en wees realistisch ten opzichte van Vestia en de corporaties die woningen overnemen.
  7. Ministerie van BZK: ondersteun de aanpak van complexe opgaven in Rotterdam Zuid en Den Haag Zuidwest.

Aedes

Het Aedes-bestuur heeft grote waardering voor het werk van de Sectoradviescommissie. De aanbevelingen kunnen een bijdrage leveren aan het structureel herstel van Vestia. Uiteindelijk zijn huurders en woningzoekenden in het werkgebied daarmee gebaat. Aedes is het met de adviescommissie eens dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om een structurele oplossing te vinden. Aedes adviseert daarom alle partijen de aanbevelingen van de SAC mee te nemen in ieders bijdrage aan het herstelproces.