Oproep Aedes aan gemeenten: ‘Werk met ons samen aan goed wonen’

Nieuws Nieuws · 24 maart 2022

‘De woningcrisis los je niet alleen op en uiteindelijk moet het in het hele land lokaal gebeuren. De gemeente kiest wat voor woningen er worden gebouwd, welke bouwlocaties beschikbaar komen en welke vergunningen afgegeven worden’, aldus Aedesvoorzitter Martin van Rijn. ‘Woningcorporaties werken daarom graag samen met gemeenten aan meer huizen en aan het leefbaar houden van wijken en dorpen levendig en leefbaar houden.’ Van Rijn overhandigde op donderdag 24 maart een oproep tot nauwe samenwerking aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.

In het pamflet geeft Aedes aan de gemeenten concrete suggesties waar zij mee aan de slag kunnen, om zo versneld de problemen op de woningmarkt te verhelpen. Zoals het plannen van minstens 30% échte sociale huurwoningen bij elk nieuwbouwproject en het sneller aanwijzen van locaties waar nieuwe huurwoningen gebouwd kunnen worden.

Aedesvoorzitter Martin van Rijn overhandigt pamflet met aanbevelingen voor samenwerking aan VNG-voorzitter Jan van Zanen

Het moet lokaal gebeuren

Martin van Rijn, voorzitter Aedes: ‘Corporaties hebben 4 doelstellingen: voldoende woningen, leefbaarheid, verduurzaming en betaalbaarheid. Dat mensen goed wonen is ook een taak van gemeenten, één van de belangrijkste partners van woningcorporaties. Uiteindelijk moet het overal lokaal gebeuren. Op verschillende plekken in het land zijn verschillende dingen nodig. Alleen in nauwe samenwerking met gemeenten kunnen woningcorporaties wijken en dorpen levendig en leefbaar houden.’

Gemeenten zetten alles op alles

Jan van Zanen, voorzitter VNG: ‘Samen met Aedes, de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de provincies staat de VNG voor goede en voldoende huisvesting voor iedereen. De corporaties hebben, door het schrappen van de verhuurdersheffing, nu meer financiële armslag gekregen. Dat is een goede zaak. Voor gemeenten ligt dat helaas nog anders. Gemeenten worden ten behoeve van de woonopgave voor 1,6 miljard op het Gemeentefonds gekort. Terwijl er juist geld bij moet om meer woningen te kunnen bouwen. Ondanks de korting van 1,6 miljard zullen we alles op alles zetten om samen met Aedes voldoende sociale woningbouw te realiseren binnen gemeenten.’

Actieagenda Wonen

De wooncrisis vraagt om actie. Begin 2021 heeft Aedes daarom samen met 33 andere partijen de Actieagenda Wonen opgesteld. Onder hen ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nu is het tijd om door te pakken en te versnellen. Woningcorporaties hebben de plannen en krijgen door het beëindigen van de verhuurderheffing meer investeringsruimte. Gemeenten kunnen helpen door procedures te versnellen en locaties beschikbaar te stellen. Zo werken we in een vernieuwd partnerschap samen aan goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Gemeenten en corporaties moeten elkaar vaker opzoeken, om samen de lokale woningnood te beteugelen. In Binnenlands Bestuur pleit voorzitter Martin van Rijn daarom voor vernieuwde samenwerking tussen deze partijen, om zo te zorgen voor ‘gouden tijden in de volkshuisvesting’

Bekijk het pamflet om te zien welke aanbevelingen Aedes doet aan VNG