Corporaties investeren meer in leefbaarheid

Nieuws Nieuws · 28 december 2021
Expert
Nathalie van Dalen
Nathalie van Dalen
Interim-programmaleider Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark 2021 laat zien dat corporaties meer dan ooit te maken hebben met oplopende níet-beïnvloedbare kosten, zoals de verhuurderheffing en oplopende vennootschapsbelasting. Door de toegenomen belastingdruk waren de inkomsten van de huren in 2020 niet meer voldoende om alle uitgaven te dekken. Ondanks die toegenomen kosten, laat de Aedes-benchmark zien dat corporaties toch méér investeren in nieuwbouw en in leefbare wijken.

In 2020 zijn namelijk ook de beïnvloedbare kosten iets toegenomen. De stijging van die kosten komt vooral door de toename van het aantal fte’s in de sector van 21.517 naar 22.096. En deze extra fte’s komen vooral ten goede aan leefbaarheidsprojecten en nieuwbouw en renovatie, in lijn met de huidige en toekomstige opgaven van de corporaties.

Martin van Rijn, voorzitter Aedes: ‘Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ondanks de toegenomen opgaven en de krappe middelen, zetten corporaties hier juist op in. Nu de verhuurderheffing verdwijnt, wordt de kracht van corporaties weer losgemaakt en ontstaat er nóg meer ruimte om in te zetten op nieuwbouw en leefbaarheid. De groei van het aantal medewerkers dat zich bij corporaties hiermee bezighoudt, laat zien dat corporaties aan het voorsorteren zijn op die taken.’

Ontwikkeling aantal fte’s tussen 2017-2020

In de sector is het aantal fte totaal in 2020 met 579 gestegen. Leefbaarheid hoort tot de hardst gestegen functiegroepen. De stijging van het aantal fte bij Leefbaarheid en bij Nieuwbouw en Projecten is samen goed voor 66% van deze stijging. Corporaties lijken zich voor te bereiden op grote opgaven en hebben daarom meer personeel aangetrokken voor leefbaarheid (bijvoorbeeld sociaal beheer), nieuwbouw en projecten rond de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Inzet op leefbaarheid en inclusieve buurten

Veel corporaties zetten in op leefbaarheid en meer gemengde of inclusieve buurten. Portaal bijvoorbeeld - actief is in de regio’s Utrecht, Leiden, Amersfoort, Arnhem en Nijmegen - heeft zelfs in de missie opgenomen: bijdragen aan goed samenleven. Programmamanager Inclusieve Buurten van Portaal, Dorine Lommen, zegt daarover:

Wij zien inclusieve buurten als de kern van ons werk. Dat komt door de veranderende bewonerssamenstelling, onder meer door de uitstroom uit de maatschappelijke opvang, maar denk ook aan kwetsbare ouderen die steeds langer zelfstandig wonen.

Sociaal renoveren

‘De grootste uitdaging ligt in de buurten. We zetten gericht toewijzen in als de balans in bewonerssamenstelling zoek is. Bij sociaal renoveren brengen we ruim voor we een fysieke ingreep willen doen de sociale problematiek in kaart en zetten in op verbetering, samen met maatschappelijke partners,’ aldus Lommen. Dat heeft consequenties voor het aantal medewerkers dat Portaal inzet op leefbaarheid. Lommen: ‘De afgelopen paar jaren zijn we gegroeid met zo’n 10 fte op sociaal beheer. Dat is extra inzet op onze nieuwe woonconcepten, zoals communitycoaches en beheerders bij gemengd wonen projecten.’

Veerkracht

Om corporaties te ondersteunen die met leefbaarheid aan de slag willen, ontwikkelde Aedes de zogenaamde veerkrachtkaarten. Veerkracht zegt iets over de mate waarin een buurt een toenemende concentratie van kwetsbare bewoners aankan. In een veerkrachtige buurt is de samenredzaamheid van bewoners voldoende om mee te bewegen en verstoringen zoals onveiligheid en overlast op te vangen.

Kijk ook eens bij

Over de Aedes-benchmark

Aedes bracht in november voor het achtste jaar op een rij de Aedes-benchmark uit. De benchmark geeft een beeld van de prestaties en de uitdaging van de corporaties tezamen, en het is een instrument waarmee de sector zichzelf verder kan ontwikkelen.