Veelgestelde vragen over reparatie versobering WW/WGA-uitkering

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen · 27 november 2019
Expert
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

We krijgen bij Aedes veel vragen binnen over de reparatie van de versobering van de Werkloosheidsuitkering (WW) en de loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA). In dit artikel de veel gestelde vragen met antwoorden.

Wat houdt de versobering van de WW/WGA uitkering in?

Sinds 1 januari 2016  is de duur van de WW/WGA-uitkering door de overheid geleidelijk verlaagd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden in 2019. Ook is de opbouw van de WW/WGA-uitkering versoberd.

Wat hebben CAO-partijen afgesproken?

CAO-partijen hebben in de CAO Woondiensten 2017-2018 afgesproken de versobering te repareren zodat werknemers dezelfde uitkeringsduur en opbouw behouden als voor de versobering (zie artikel 4 bijlage 3 CAO Woondiensten).

Bijvoorbeeld: een medewerker wordt op 1 maart 2019 ontslagen. Voor de versobering van de WW-uitkering had hij recht op 30 maanden WW-uitkering. Na de versobering heeft hij nog maar recht op 20 maanden WW-uitkering. De aanvullingsregeling repareert het ‘gat’ van 10 maanden.

Moeten werkgevers een premie betalen voor de aanvullingsregeling?

Nee. Alleen werknemers betalen voor de aanvullingsregeling een verplichte premie. De werknemerspremie is voor de komende vijf jaren al vastgesteld. Voor 2019 is de premie 0,3 procent en voor 2020 0,4 procent. De premie stijgt in de komende jaren geleidelijk naar 0,6 procent (in 2022).

Wie draagt de werknemerspremie af?

De werkgever houdt de werknemerspremie in op het salaris van de medewerker en draagt de premie af aan de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). Deze stichting voert de administratie van de reparatie uit. 

Hoe moet ik de premie afdragen?

U heeft van Stichting PAWW een uitnodiging ontvangen om u aan te melden voor hun digitale portal. In deze digitale omgeving moet u periodiek (maandelijks) de aangifte doen voor de werknemersbijdrage. Heeft u nog geen uitnodiging gehad? Dan kunt u zich alvast registeren via deze link. Meer informatie over registeren vindt u terug in deze instructievideo

Krijgt de medewerker een (financiële) compensatie van zijn werkgever voor de betaalde premie?

Ja. CAO-partijen hebben in de CAO Woondiensten 2019-2020 afgesproken de premie voor de reparatie van de versobering van de WW/WGA-uitkering in de vorm van een (bruto)toeslag te compenseren in de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2022. Deze premie bedraagt zoals eerder in dit artikel vermeld in 2019 0,3 procent en in 2020 0,4 procent. De premies voor 2021-2022 zijn nog niet vastgesteld. Mochten de premies in 2021 en 2022 hoger uitvallen dan respectievelijk 0,5 procent en 0,6 procent dan komt het meerdere ten laste van de werknemer. CAO-partijen zullen medio 2022 in overleg treden over de betaling van de toeslag vanaf 1 januari 2023.

Hoe moet de werkgever de compensatie berekenen?

De werknemerspremie wordt berekend over het brutosalaris inclusief compensatie (kolom loonstaat 3). Met de vakbonden is afgestemd dat de compensatie alleen hoeft te worden berekend over het brutosalaris exclusief compensatie. Hierdoor wordt een fiscale vicieuze cirkel voorkomen. 

Ben ik als werkgever verplicht om mee te werken aan deze regeling?

Ja. Als uw organisatie valt onder de werkingssfeer van de CAO Woondiensten (bijvoorbeeld een toegelaten instelling of een dochter daarvan), dan bent u verplicht deze regeling te volgen. U dient zich aan te melden voor de digitale portal van Stichting PAWW. 

Per wanneer gaat de reparatie in?

Per 1 februari 2019 is de regeling ingegaan voor organisaties die al automatisch vallen onder de werkingssfeer van de CAO Woondiensten. De ingangsdatum voor organisaties die zijn gelijkgesteld, is afhankelijk van wanneer zij de overeenkomst tot deelname sluiten met de vakbonden. 

Wanneer is de regeling ingegaan?

De regeling is 1 februari 2019 ingegaan.

Wat als ik geen premies in bij mijn werknemers en dus ook niet afdraag aan Stichting PAWW?

U moet dan rekening houden met claims van ex-medewerkers. Als er namelijk geen premies zijn afgedragen, gaat Stichting PAWW niet over tot uitkering aan de ex-medewerker. 

Kunnen statutair-directeuren bij ontslag ook een beroep doen op de aanvullingsregeling?

Nee. Zij vallen niet onder de werkingssfeer van de reparatie-CAO die de aanvullingsregeling regelt. Statutair-directeuren zijn dus uitgesloten van deelname. Dit betekent dat voor deze groep geen premie ingehouden en afgedragen hoeft te worden aan Stichting PAWW.

Hebben statutair-directeuren wel recht op de compensatie die bij CAO is geregeld?

Nee. Statutair-directeuren vallen niet onder de werkingssfeer van de CAO Woondiensten. Soms wordt in de arbeidsovereenkomst van statutair-directeuren wel vrijwillig aangesloten bij de CAO Woondiensten. Ook dan kunnen statutair-directeuren geen beroep doen op de financiële compensatie aangezien geen PAWW-premie hoeft te worden afgedragen (zie vraag hierboven).

Waar kan ik meer veel gestelde werknemers- en werkgeversvragen met antwoorden terugvinden?

Hiervoor kunt u terecht op de website van Stichting PAWW.  Ook kunt u sinds kort bellen met Stichting PAWW via (088) 230 2331.