Handreiking arbeidsovereenkomst voor corporatiebestuurders

Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Met de Handreiking arbeidsovereenkomst voor corporatiebestuurders kan een raad van commissarissen een arbeidsovereenkomst opstellen voor een bestuurder. De VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) en de NVBW (Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties) hebben de handreiking arbeidsovereenkomst opgesteld en houden die actueel. De laatste herziening is van 24 juni 2021.

De Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie is bedoeld voor arbeidsovereenkomsten waarop de WNT en de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting direct van toepassing zijn. Het is dus niet bedoeld voor situaties waarvoor het overgangsrecht van de WNT geldt.

Governancecode

De modelovereenkomst houdt rekening met alle relevante wet en regelgeving waaronder de Woningwet, de pensioenwetgeving en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Hij voldoet ook aan de afspraken in de Governancecode. De VTW adviseert om zowel voor een specifieke arbeidsovereenkomst als voor een benoemingsbesluit ook altijd nog advies aan een arbeidsjurist te vragen.