Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is niet van toepassing op corporaties

Nieuws 1 februari 2023
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Eind november 2022 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) door de EU aangenomen. Uit de definitieve richtlijn blijkt dat de CSRD van toepassing is op rechtsvormen die zijn georganiseerd als NV, BV of COV, en níet op verenigingen en stichtingen. De richtlijn is dus niet van toepassing op woningcorporaties.

Reikwijdte CSRD

De CSRD verplicht ondernemingen om te rapporteren over niet-financiële informatie, zoals impact op het milieu en het sociale domein. Alleen ondernemingen die aan bepaalde eisen voldoen (qua omvang, omzet en balanstotaal) vallen onder de CSRD. Woningcorporaties zijn veelal georganiseerd als stichting of vereniging en worden niet gezien als ‘ondernemingen’ op grond van de richtlijn voor jaarverslaggeving. Hieruit volgt dat woningcorporaties dus niét onder de reikwijdte van de CSRD vallen. Diverse woningcorporaties voldoen wel aan genoemde eisen, waardoor sommige organisaties hen berichtten (toch) ook onder reikwijdte van de richtlijn te vallen. Dit is dus onjuist. 

De CSRD is een Europese richtlijn en moet nog omgezet worden in nationale wetgeving. Hierbij is het theoretisch gezien mogelijk dat de nationale wetgever de richtlijn ook van toepassing verklaart op andere rechtsvormen. Vooralsnog lijkt de Nederlandse overheid dit niet van plan.

Corporaties en duurzaamheidsverslaggeving

Woningcorporaties hechten veel waarde aan een heldere en transparante communicatie over hun maatschappelijke impact. Hierbij is het altijd de vraag of de manier van verantwoording past bij de sector, de eenduidigheid in de rapportage en de daarmee samenhangende lasten. Aedes is van mening dat al bestaande én gebruikte vormen van verslagging beter bij de corporatiesector passen dan de CSRD. De rapportageverplichting CSRD voor grote bedrijven voegt beperkt toe aan de uitgebreide maatschappelijke verantwoording die corporaties al afleggen waaronder het maatschappelijk jaarverslag, de Aedes-benchmark, de dPi/dVi en de monitoring die in het kader van de Nationale Prestatieafspraken (de Aedes-forecast) wordt ontwikkeld.

Lees meer over