Komt jouw duurzaamheidsproject in aanmerking voor Europese subsidie?

Nieuws Nieuws · 24 oktober 2022
Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger

Heeft jouw corporatie plannen voor verduurzaming van de woningen? Vanuit de Europese Unie zijn er verschillende fondsen waaruit woningcorporaties een subsidie kunnen aanvragen. Deze subsidies zijn interessant voor de duurzame ambities uit de Nationale Prestatieafspraken.

Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Een fonds dat subsidies verstrekt, is Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit structuurfonds staat onder regionaal beheer, in  Nederland verdeeld over 4 beheerorganisaties:

Deze beheerorganisaties hebben een operationeel programma opgesteld waarin staat welke projecten in aanmerking komen voor subsidie. 

Kijk ook eens bij

Kansen voor West III – 2022-2029

Welke verduurzamingsprojecten komen in aanmerking voor subsidie?

 • Hernieuwbare energie: projecten gericht op de slimme toepassingen van duurzame brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen.
 • Energie-efficiëntie: projecten met als doel om nieuwe methodes van isoleren te introduceren, daar hoort ook draagvlakcreatie binnen een wijk bij.
 • Energiesystemen: investeringen in slimme systemen en energieopslag. Denk aan de doorontwikkeling en uitrol van het opslaan van zonne-energie of restwarmte.
 • Duurzame stedelijke ontwikkeling: denk aan projecten waarbij inwoners en andere stakeholders in een ontwikkelgebied expliciet worden betrokken bij verduurzaming van een wijk.
 • Circulaire economie: projecten die investeren in oplossingen en mechanismen voor draagvlak voor de circulaire economie. 

Stimulus zuid 2021-2027

Woningcorporaties kunnen subsidie aanvragen voor de volgende projecten: 

 • Opwek Duurzame energie, met opslag, conversie en slimme uitwisseling met het net: denk aan ondersteuning van het mkb bij het vermarkten van innovaties die bijdragen aan hernieuwbare energieproductie, zoals een living lab voor de demonstratie van technologische en procesinnovaties in duurzame energievoorziening.
 • Het ontwikkelen van slimme energiesystemen, netwerken en opslag op lokaal niveau: bijvoorbeeld ondersteuning van het mkb bij het vermarkten van innovaties die kunnen leiden tot slimmere, efficiëntere, duurzamere, stabielere of veiligere energiesystemen, energienetwerken en lokale energieopslag. Het in praktijk brengen en doorontwikkelen van deze innovaties in samenwerking met lokale stakeholders valt hier ook onder. 

Specifieke voorwaarden:

 • Projecten bestaan uit minimaal 2 samenwerkingspartners.
 • Projecten komen ten goede aan het mkb (dit betekent echter niet dat er een mkb-projectpartner aanwezig moet zijn in het projectconsortium).
 • Bij technologische innovatie is TRL-niveau 6-9 vereist.

Openstelling:
Corporaties kunnen subsidies aanvragen tot 4 november 2022, 17.00 uur.

EFRO Oost – 2021-2027

Subsidie is mogelijk voor projecten die zich richten op: 

 • Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen.
 • Ontwikkelen van slimme energiesystemen en netwerken (inclusief opslag op lokaal niveau).

Hierbinnen kan er enerzijds gestuurd worden op samenwerking met het mkb. Denk aan een innovatietraject ter verbetering van energie-efficiëntie bij het gebruik van hernieuwbare bronnen. Anderzijds kan er gestuurd worden op test- en demonstratiefaciliteiten. 

Openstelling
Corporaties kunnen sinds 15 september 2022 aanvragen indienen (first come, first served).

Specifieke voorwaarde:
Er moeten minimaal 3 samenwerkende partners zijn, waarvan minimaal 1 partner een mkb-onderneming is.

Samenwerkingsverband Noord Nederland 2021-2027

Woningcorporaties kunnen voor de periode 2021-2027 subsidies aanvragen voor de volgende projecten:

 • Bevorderen van hernieuwbare energie: projecten gericht op de acceptatie, ontwikkeling en implementatie van innovaties voor duurzame energieopwekking en activiteiten voor grootschalige uitrol van hernieuwbare energie en het creëren van draagvlak onder bewoners.
 • Ontwikkelen van slimme energiesystemen, netwerken en opslag lokaal niveau. Projecten die zich richten op efficiënte en effectieve opslag, conversie, inzet en transport van duurzame energie.
 • Bevorderen van de overgang naar een circulaire economie: projecten voor de ontwikkeling van circulaire strategieën door o.a. het ontwikkelen van businessmodellen voor het opknappen, delen, en repareren van (bouw)producten.

Openstelling:
Eind 2022 wordt de eerstvolgende subsidieregeling verwacht.