Aedes: ‘Te veel’ nieuwbouwplannen nodig voor bouw voldoende woningen

Nieuws Nieuws · 2 maart 2023

Aedes herkent zich niet in de aanbeveling van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) om meer inzicht te geven in hoeveel de corporaties echt kunnen bouwen en wat zij op korte termijn kunnen investeren. Ook kijkt Aedes anders naar het verschil tussen de voorgenomen en gerealiseerde plannen. Martin van Rijn: ‘De ervaring leert dat niet alle bouwplannen binnen de voorgenomen termijnen kunnen worden gerealiseerd. Om bepaalde aantallen te halen is ‘te veel’ plannen juist nodig, omdat helaas een deel afvalt of vertraging oploopt. De redenen hiervoor zijn talrijk en bekend bij alle bouwpartners. Dat betekent dat je niet voor 100% moet plannen, maar ruim daarboven (130%). Zo kunnen we op het eind toch de benodigde 100% halen.’

Inzicht in prestaties

In de ‘Staat van de corporatiesector 2022’ stelt de autoriteit dat corporaties meer inzicht moeten geven in wat ze echt kunnen bouwen en wat zij op korte termijn kunnen investeren, zodat het Rijk kan bijsturen. Dit verbaast Aedes. De corporatiesector levert, onder andere aan de Autoriteit woningcorporaties, een berg met gegevens aan. Om dat te stroomlijnen, verlengden BZK, de Aw, WSW en Aedes afgelopen najaar het convenant voor betere informatie-uitwisseling.

Bij de regiodeals - die voortvloeien uit de Nationale Prestatieafspraken en waarbij op regionaal niveau wordt afgesproken waar gebouwd gaat worden - zijn de corporaties intensief betrokken. De sector volgt nauwlettend het aantal woningen dat in de regiodeals worden gepland. Voldoende bouwlocaties en tijdige vergunningverlening zijn cruciale factoren die mede bepalen of de doelstellingen voor voldoende nieuwe sociale woningen worden gehaald.

Aw: Zorg voor bouwgrond corporaties

De Aw vindt het van belang dat het Rijk ervoor zorgt dat corporaties en gemeenten voldoende betaalbare bouwgrond tot stand kunnen brengen. Aedes vraagt al geruime tijd om genoeg concrete bouwlocaties voor sociale huurwoningen.

Corporaties kunnen en willen nu sociale huurwoningen bouwen, maar er is onvoldoende bouwgrond beschikbaar. Terwijl de woningnood hoog is en te veel mensen geen kant op kunnen. Omdat je in plannen en luchtkastelen niet kunt wonen, moet snel voldoende bouwgrond tegen een betaalbare prijs beschikbaar komen. We kunnen dat alleen samen met het Rijk en gemeenten: zij moeten afdwingen dat 30% echte sociale huur wordt gerealiseerd.
Portret van Martin van Rijn, voorzitter AEDES..Foto: Phil Nijhuis
Martin van Rijn
voorzitter Aedes

Aedes steunt de oproep van de autoriteit aan het Rijk om te zorgen dat corporaties ‘in hun kracht worden gezet’: maak het mogelijk dat ze vroegtijdig grondposities in kunnen nemen. Ze moeten immers een derde van de nieuwbouwproductie voor hun rekening nemen.

Hurenverlagingen in tijden van onzekerheid

De autoriteit vraagt in het rapport aandacht voor voorgenomen huurverlagingen die de financiële positie van de corporaties onder druk zetten. Volgens de Aw zijn die middelen juist nodig om meer nieuwbouw en de verduurzaming van woningen te realiseren. Aedes onderschrijft dat de eenmalige huurverlaging een beslag legt op de beschikbare middelen van de corporaties. Toch is de huurverlaging niet voor niets voor laagste inkomensgroepen afgesproken en vastgelegd in de Nationale Prestatieafspraken. Juist in tijden van onzekerheid maken corporaties zich er hard voor dat deze groep hun huishoudboekje rond kan krijgen. Natuurlijk kijkt de sector ook naar inkomsten op de lange termijn, met oog op hun grote opgave voor zowel nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid én betaalbaarheid.