Handreiking datakwaliteit marktwaarde

Om de marktwaarde van hun woningvoorraad te bepalen gebruiken woningcorporaties diverse gegevens. Of en in welke mate die betrouwbaar zijn, kunnen corporaties voortaan vaststellen met behulp van de Handreiking datakwaliteit marktwaarde. Deze is opgesteld door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Corporaties bepalen de marktwaarde onder andere met behulp van de inkomsten en uitgaven per verhuureenheid en de waarde van het vastgoed aan het einde van de exploitatieperiode. Om deze cijfers te begroten zijn tal van gegevens nodig, waarvan de kwaliteit uiteraard op orde moet zijn.

Betrouwbare gegevens

Met de Handreiking datakwaliteit marktwaarde kunnen corporaties vaststellen of hun data betrouwbaar zijn en blijven. Ook besteedt de handreiking aandacht aan de kwaliteit van de gegevens en de documentatie waarin deze worden vastgelegd. De handreiking beschrijft:

  • De manier waarop een corporatie kwalitatief goede en betrouwbare data kan vastleggen in de vastgoedadministratie.
  • De interne controles waarmee kan worden vastgesteld dat de gegevens juist en volledig zijn verwerkt. 
  • Data-analyses die bijzonderheden kunnen signaleren en aangeven of gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Kwaliteit in beeld

De handreiking bevat tot slot een tool die de kwaliteit van de data zichtbaar maakt in de vorm van een spindiagram.