WSW: Meer onzekerheid in prognoses woningcorporaties

Nieuws Nieuws · 8 april 2021

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw biedt woningcorporaties voor een kortere periode dan voorheen zekerheid over de leningen die zij aan kunnen trekken. Overheidsmaatregelen die de financiële situatie van corporaties raken, nopen daartoe, aldus WSW. Voor corporaties betekent het onzekerheid over de financiering van investeringen die zij in hun planning hebben.

WSW beoordeelt of leningen die corporaties aan willen gaan verantwoord zijn, alleen dan komen ze voor borging in aanmerking. Borging via WSW betekent dat alle corporaties gezamenlijk garant staat voor de lening. Tot nu toe geeft WSW financieel gezonde corporaties zogeheten ‘borgingsruimte’ (het bedrag waarvoor zij in principe op basis van hun plannen leningen aan kunnen gaan) af voor de aankomende drie jaar. WSW heeft corporaties echter in een brief laten weten dat zij die termijn nu beperkt tot twee jaar.  

Overheidsmaatregelen beperken financiële ruimte

WSW heeft vastgesteld dat overheidsmaatregelen van de afgelopen periode bij elkaar ertoe leiden dat de verdiencapaciteit van corporaties onder druk staat. Dat betekent dat plannen van corporaties minder hard zijn en dat de onzekerheid op langere termijn toeneemt. WSW kijkt ook vanuit deze context naar het recente besluit om de huren dit jaar te bevriezen. Daarvoor is weliswaar inmiddels compensatie toegezegd, het is echter nog onduidelijk hoe dat voor iedere corporatie uitpakt. Dit terwijl WSW de borgingsruimte voor iedere woningcorporatie individueel beoordeelt.

Minder zekerheid

Bij de beoordeling van borgingsruimte betrekt het waarborgfonds ook het totale risico voor de hele sector. De investeringen die corporaties gezamenlijk de komende jaren willen doen, groeien: er moet immers veel gebouwd en verduurzaamd worden. Daardoor wordt zekerheid over de financiële situatie van corporaties alleen maar belangrijker. De combinatie met ‘politieke druk op de verdiencapaciteit en de daarmee gepaard gaande onzekerheid’ ziet het WSW echter als een extra risico voor het borgstelsel. Om dit risico te beheersen heeft WSW besloten corporaties geen groei aan hun borgingsruimte toe te kennen voor het jaar 2023. WSW onderkent dat dit voor corporaties leidt tot meer onzekerheid, maar vindt de maatregel nodig ‘vanuit het perspectief van de robuustheid van het borgstelsel’.