Commissie Governancecode Woningcorporaties

Expert
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties is ingesteld door Aedes en de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) om toe te zien op naleving van de afgesproken normen in de code. De Commissie heeft tot taak aan haar voorgelegde klachten en toetsingsverzoeken te toetsen aan de Governancecode en adviezen te geven over toepassing van de code.

Wanneer kun je als huurder terecht bij de Commissie?

Heb je als een huurder of een woningzoekende een klacht? Dan kun je terecht bij de klachten- of geschillencommissie van de corporatie waarover je een klacht hebt. Hoe je die klachtencommissie bereikt kun je vinden op de website van jouw woningcorporatie.

Alleen als je klacht niet goed wordt behandeld door de klachtencommissie (dus in tegenstrijd is met de principes van de Governancecode 2020), dan kun je de gang van zaken voorleggen aan de Commissie Governancecode. Die toetst dan of de beginselen uit de Governancecode zijn nageleefd. De Commissie behandelt nooit de inhoud van de klacht zelf.

Kijk ook eens bij

Wat is de opdracht van de Commissie?

De opdracht van de Commissie en de benoeming van de commissieleden staat in het Reglement Commissie Governancecode Woningcorporaties (hierna: het Reglement). Het reglement is op voordracht van de besturen van Aedes en de VTW vastgesteld door het congres van Aedes en de algemene vergadering van de VTW.

De leden van de Commissie worden benoemd door het bestuur van Aedes en het bestuur van de VTW tezamen. De Commissie werkt onafhankelijk, zonder last en ruggespraak, en de uitspraken van de Commissie zijn bindend.

Als een woningcorporatie die aangesloten is bij Aedes niet voldoet aan de Governancecode Woningcorporaties kan iedereen die daar een redelijk en direct belang bij heeft, een klacht indienen bij de Commissie.

Waarvoor kun je bij de Commissie terecht?

De Commissie behandelt toetsingsverzoeken en klachten en doet daar uitspraken over.

  • Toetsingsverzoek (individueel of algemeen)

Een woningcorporatie kan een individueel toetsingsverzoek indienen over haar eigen beleid of over een (voorgenomen) activiteit. De Commissie toetst of het beleid of de activiteit voldoet aan de Governancecode.

Het bestuur van Aedes of VTW kan een toetsingsverzoek van algemene aard indienen. De Commissie toetst het verzoek aan de Governancecode en/of geeft een uitleg van bepaalde onderdelen van de code.

De Commissie kan ook een advies uitbrengen na een individueel of algemeen toetsingsverzoek.

Een individueel of algemeen toetsingsverzoek moet worden ingediend volgens de eisen van artikel 11 uit het Reglement van de Commissie. Het Reglement bepaalt tevens wanneer een toetsingsverzoek ontvankelijk is (artikel 12), hoe de procedure bij de Commissie verloopt (artikel 15) en op welke wijze de Commissie uitspraak doet (artikel 16) of een advies uitbrengt (artikel 17).

  • Klacht

Een belanghebbende kan een klacht over het handelen van een woningcorporatie indienen. De Commissie toetst de klacht aan de Governancecode en doet daar uitspraak over. De klacht moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om door de Commissie te worden behandeld.

Het indienen van een klacht bij de Commissie wordt ook toegelicht in het artikel Een klacht indienen bij de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

Wie zitten er in de Commissie?

De Commissie Governancecode Woningcorporaties is als volgt samengesteld:

  • de heer mr. dr. E. (Eric) Helder (voorzitter)
  • de heer mr. drs. J.Ph. (Jan) Broekhuizen
  • mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink
  • mevrouw mr. D.H.R.M. (Danielle) Rethmeier-Marres (plaatsvervangend lid)

Hoe is de Commissie bereikbaar?

De Commissie Governancecode is te bereiken op onderstaand adres:
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
Telefoon: 088 233 37 15
E-mail: [email protected]

Uitspraak van de Commissie

De Commissie Governancecode beoordeelt niet de inhoud van de klacht zelf, maar spreekt zich uit over de vraag of een corporatie zich heeft gehouden aan de Governancecode.

De Commissie Governancecode doet schriftelijk uitspraak. De klacht kan gegrond of ongegrond worden verklaard. Ook kan de Commissie in haar uitspraak een aanbeveling doen over het handelen of nalaten van partijen. De schriftelijke uitspraak wordt naar beide partijen gestuurd. Uitspraken van de Commissie Governancecode naar aanleiding van een klacht zijn openbaar.