Handreiking opnieuw beoordelen vastgoedbezit

Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

De Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en Aedes hebben een handreiking opgesteld ter verduidelijking van de Governancecode woningcorporaties. De handreiking dient ertoe het gesprek te faciliteren dat de raad van commissarissen (RvC) heeft met bestuurders of commissarissen bij het opnieuw beoordelen van (het verhuren van) hun vastgoedbezit.

Dit voorjaar stelde de gezamenlijke onderzoekredactie van de NOS en Nieuwsuur legitieme vragen aan de sector: is het acceptabel dat bestuurders en commissarissen zich met dezelfde activiteiten bezighouden als de corporatie waarvoor zij werken, zeker in de eigen woningmarktregio? Is er sprake van belangenverstrengeling, of op zijn minst de schijn daarvan? In de uitzending van 22 juni werd duidelijk dat er inderdaad casussen waren in strijd met de Governancecode.

Direct na de uitzending hebben VTW en Aedes aangegeven dat de integriteit binnen de corporatiesector niet ter discussie mag staan en aangekondigd te komen met een nadere verduidelijking van de Governancecode over vastgoedbezit. Deze handreiking voorziet in die verduidelijking. Daarnaast is besloten om de voor 2024 geplande evaluatie van de Governancecode Woningcorporaties 2020 al dit najaar te starten. De evaluatiecommissie zal uit vertegenwoordigers van de Commissie Governancecode, de VTW, de NVBW, externe deskundigen en Aedes bestaan. De commissie krijgt de opdracht te onderzoeken of de principes van de Governancecode en de onderliggende normen en regels nog goed aansluiten bij de huidige tijd en voldoende duidelijk zijn. Daarbij zullen zij ook de handreiking meenemen. In de tussentijd hebben VTW en Aedes hun leden verzocht bestaande casussen opnieuw te beoordelen, met deze handreiking als hulpmiddel.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft op dit moment vertrouwen in de stappen die de corporatiesector zet na maatregelen en gepresenteerde handreiking van Aedes en VTW over vastgoedbezit. De Aw voert vanuit het governancetoezicht het gesprek met de woningcorporaties over de naleving van de Governancecode en de toepassing van de handreiking om (de schijn van) belangenverstrengeling en niet-integer handelen te voorkomen. Lees hele bericht van de autoriteit.