Een klacht indienen bij de Commissie Governancecode

Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties is ingesteld door Aedes en de VTW om toe te zien op naleving van de Governancecode. Een belanghebbende zoals een huurder of een woningzoekende kan een klacht over het handelen of nalaten van een woningcorporatie indienen. De Commissie toetst de klacht aan de code en doet daar uitspraak over.

Wanneer kun je een klacht indienen bij de Commissie?

Je kunt een klacht indienen bij de Commissie over het doen en laten van een woningcorporatie. De Commissie neem de klacht in behandeling voor zover daarover in de Governancecode Woningcorporaties regels zijn gesteld. De klacht gaat over iets dat uiterlijk 3 jaar geleden is gebeurd.

Hoe dien je een klacht in?

 • Je kunt een klacht schriftelijk of digitaal indienen bij de Commissie door  dit Klachtenformulier in te vullen en te ondertekenen.
 • Je klacht bevat je volledige naam, je adres en je contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.
 • Je geeft een duidelijke omschrijving van het nalaten of handelen van de corporatie waarover je een klacht hebt. En je voegt zoveel mogelijk bewijstukken toe over deze klacht die je door de Commissie aan de Governancecode Woningcorporaties wil laten toetsen.
 • Je vertelt duidelijk waarom je de klacht indient, het liefst met een verwijzing naar de principes van de Governancecode.
 • Je vertelt duidelijk wat jouw belang is in de situatie waarover je een klacht indient bij de Commissie.

Wat doet de Commissie als zij het klachtenformulier heeft ontvangen

Als de Commissie Governancecode het klachtenformulier heeft ontvangen laat ze je zo snel mogelijk weten of zij de klacht in behandeling neemt. De commissie kan je verwijzen naar de klachten- of geschillencommissie van de corporatie of naar de Huurcommissie.

Als de commissie je klacht in behandeling neemt dan mag ook de corporatie, waarover je een klacht hebt, schriftelijk zijn mening geven. De Commissie Governancecode kan uitspraak doen op basis van alle schriftelijke stukken. Zij kan ook besluiten je klacht eerst in een gesprek te laten toelichten door jou en de corporatie waarover je een klacht hebt.

Welke zaken kan de Commissie behandelen?

Een klacht bij de Commissie moet gaan over het gedrag (van een medewerker) van een woningcorporatie. Om preciezer te zijn gedrag waarover woningcorporaties zelf in de Governancecode principes en regels hebben afgesproken. Een klacht kan dus gaan over het handelen of juist niet handelen van een medewerker, iemand van het bestuur of een commissaris van de woningcorporatie.

Hieronder wat voorbeelden van onderwerpen (principes) die in de Governancecode geregeld zijn en waarop je een corporatie kunt aanspreken.

Principe 1

De corporatie onderneemt eerlijk, oprecht en transparant en duldt geen verstrengeling van belangen. Bijvoorbeeld bij het geven van opdrachten aan bedrijven voor het onderhoud van woningen.

Principe 2

De corporatie is onder meer verplicht om te zorgen voor een adequate, zorgvuldige en respectvolle afhandeling van klachten van belanghebbenden zoals huurders.

Principe 4

Het bestuur en de raad van commissarissen van een corporatie praten regelmatig met belanghebbende partijen zoals huurdersorganisaties. De corporatie houdt rekening met de wensen en behoeften van haar huidige en toekomstige huurders en bewoners. De corporatie gaat met respect met hen om.

Kijk ook eens bij

Heb je een klacht over het handelen van de klachten- of geschillencommissie?

In de volgende gevallen kun je bij de Commissie Governancecode een klacht indienen over de klachten- of geschillencommissie.

 • Als de klachten- of geschillencommissie je klacht niet in behandeling heeft genomen.
 • De behandeling van je klacht langer dan 3 maanden op zich laat wachten.
 • Je klacht gaat over de samenstelling, benoemingswijze of onafhankelijkheid van de klachten- of geschillencommissie.

De Commissie beoordeelt dan of de corporatie heeft voldaan aan het principe van een adequate, zorgvuldige en respectvolle afhandeling van klachten van belanghebbenden. Hieronder hoort ook het goed functioneren van een onafhankelijke klachten- of geschillencommissie.

Welke zaken behandelt de Commissie niet?

De Commissie kan alleen uitspraak doen over zaken die in de Governancecode zijn geregeld, niet over zaken die op een andere plek zijn geregeld. Om een paar voorbeelden te geven: de Commissie kan geen oordeel geven over het beleid van een corporatie, over een woningtoewijzing waarmee je het niet eens bent, over een gebrek aan jouw huurwoning of over overlast die je van omwonenden ervaart. Dit soort zaken kun je voorleggen aan de corporatie zelf en aan de onafhankelijke klachtencommissie of de Huurcommissie.

Hieronder een overzicht van wanneer de Commissie geen uitspraak doet. Als je dan toch een klacht indient zal de Commissie de klacht niet ontvankelijk verklaren en geen inhoudelijke uitspraak over de klacht doen:

 • Je klacht is niet volledig of voldoet niet aan de indieningsvereisten (zie hierboven: Hoe dien je een klacht in).
 • Je klacht gaat over de beoordeling van een zaak (over bijvoorbeeld onderhoud of overlast) die kan worden behandeld door een klachten- of geschillencommissie van de woningcorporatie.
 • Je klacht gaat over de uitspraak van de klachten- of geschillencommissie. In dat geval ga je in hoger beroep. Daarvoor kun je terecht bij de Huurcommissie. Meer informatie vind je op de website van de Huurcommissie.
 • Je hebt als indiener niet voldoende zwaarwegend belang in de zaak waarover je een klacht hebt.
 • De woningcorporatie waar je klacht over gaat is geen lid van Aedes en heeft zich ook niet verbonden aan de Governancecode Woningcorporaties. Deze informatie vind je op de website van de corporatie zelf.

De redenen om een klacht niet in behandeling te nemen, staan in artikel 14 van het Reglement van de Commissie.