WoON2021: verschillen tussen vrije en sociale huursector worden groter

Nieuws Nieuws · 14 juni 2022
Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

De verschillen tussen huurders in de vrije sector en in de sociale huursector worden groter. Dit komt vooral doordat de huren in de vrije sector explosief stijgen. Kansen voor starters en mensen met een middeninkomen op een betaalbare huur- of koopwoning slinken. Dit blijkt uit het 3-jaarlijkse WoON2021-onderzoek, dat de belangrijkste ontwikkelingen op Nederlandse woningmarkt beschrijft.

Lagere huurquote bij sociale huurwoningen

De huurquote laat zien welk deel van hun inkomen mensen kwijt zijn aan woonlasten. Bij  huurders van sociale huurwoningen daalde de huurquote licht van 23,8% naar 23,4%. In de andere huursectoren steeg de huurquote juist: in de middenhuur naar 30,9% en in de dure huur naar zelfs 37,8%. (De cijfers gaan overigens om de periode 2017 tot en met 2020. Dat betekent dat de huidige inflatie en de Wet Eenmalige Huurverlaging nog niet zijn meegenomen).

‘De daling van de huurquote bij sociale huurwoningen laat zien hoe belangrijk het is dat corporaties gematigd huurbeleid voeren. Het inkomen van sociale huurders groeide namelijk minder hard dan dat van andere huurders. Toch zijn ze een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan de huur’, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn. ‘Tegelijkertijd is het natuurlijk zorgwekkend dat het inkomen van deze groep achterblijft, zeker in deze tijden van hoge inflatie. Ook maak ik me zorgen om de explosieve stijging van de huurquotes in de middenhuur.’

Kijk ook eens bij

Veel meer jongeren in een dure huurwoning

Het aantal jongeren dat een huurwoning van meer dan € 1.000 huurt is schrikbarend toegenomen: van een kleine 38.000 in 2018 naar 97.000 in 2021. Deze starters kunnen nauwelijks meer een woning kopen en zijn afhankelijk van dure huur. Wat Aedes betreft vraagt dit om meer sociale huur, regulering van het middensegment en meer goedkope koop.

Steeds minder zogeheten scheefwoners

Huurders van sociale huurwoningen met een inkomen dan (iets) hoger is dan de huidige toewijzingsnorm worden wel aangeduid als goedkope scheefwoners. Het aantal van hen nam in de corporatiesector opnieuw af: van zo’n 161.000 in 2018 naar zo’n 150.000 huishoudens in 2021. De strengere toewijzingsregels en inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen tot deze afname hebben geleid. Het beeld van een grote hoeveelheid scheefwoners klopt dus steeds minder. Een lager aantal huishoudens met een wat ruimer inkomen kan overigens de leefbaarheid in een wijk onder druk zetten.

Daling aantal woningen met EFG-label

Corporaties werken hard aan het energiezuiniger maken van woningen. In 3 jaar tijd is het aantal corporatiewoningen met een EFG-label afgenomen van 15% naar 10%.

Lees verder onder de quote.

Dat laat zien dat corporaties echt werk maken van het energiezuiniger maken van hun woningen. Maar we zijn er nog niet. Daarom hebben we afgesproken de komende 6 jaar ook de laatste EFG-woningen weg te werken.
Martin van Rijn
Martin van Rijn
Voorzitter Aedes

Wat is het WoON?

Dit zijn maar een paar van de hoofdpunten uit de WoON-onderzoek. Het WoON is een uitgebreid, langlopend landelijk onderzoek dat elke 3 jaar door het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt uitgevoerd. Het onderzoek geeft al decennia  inzicht in de woonsituatie van huishoudens, tevredenheid, verhuiswensen en woonlasten.