Aedes: duidelijke informatie-richtlijnen voor snellere hulp bij verward gedrag

Aedes-standpunt 17 januari 2018
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Informatie-uitwisseling bij de gezamenlijke aanpak van en hulp aan mensen met verward gedrag kan beter, ook met de huidige privacyregels. Betrokken partijen weten lang niet altijd wat al mogelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van Aedes. ‘Snel ingrijpen is in het belang van de bewoner met verward gedrag én de buren’, vindt Marnix Norder, voorzitter van Aedes. ‘Nu duurt het vaak heel lang voordat partijen kunnen ingrijpen bij ernstige problemen en overlast, vaak tot frustratie van omwonenden. Ik heb liever eerder een hulpverlener aan de deur dan later een politieagent.'

Het onderzoek naar juridische knelpunten door adviesbureau Moadvies is samengevat in het rapport Verbeteren van samenwerking bij overlast door verward gedrag. Conclusie: niet zozeer de privacywetgeving, maar het gebrek aan duidelijke richtlijnen en heldere afspraken is een probleem in de kennisuitwisseling met samenwerkingspartners. Woningcorporaties ervaren terughoudendheid bij zorgorganisaties en gemeenten als het gaat om het delen van informatie. Dat belemmert een efficiënte aanpak. In het rapport staan ook suggesties voor lokale oplossingen.

Die zijn aangedragen door een werkgroep van woonconsulenten en juridisch medewerkers van woningcorporaties. Daarin praten zij verder over de knelpunten in de samenwerking bij de aanpak van verward gedrag. Het onderzoek is gehouden naar aanleiding van de Corporatiemonitor personen met verward gedrag van 11 september 2017, een publicatie van Aedes.

Juridische knelpunten

Woningcorporaties hebben behoefte aan heldere richtlijnen voor zorgorganisaties, corporaties en huurders over in welke situaties je welke informatie mag delen. Zeker als het gaat om mensen die zorg mijden en overlast veroorzaken. Norder: 'We hoeven niet het medisch dossier in te zien, maar willen het bijvoorbeeld wel weten als iemand uit de crisisopvang terugkeert naar huis.'

Corporaties hebben een wettelijke taak om in actie te komen als een huurder woonoverlast veroorzaakt. Omwonenden moeten nu vaak veel geduld hebben als er ernstige, langdurige overlast ontstaat. Het komt regelmatig voor dat als een zaak uiteindelijk naar de rechter gaat, ook deze nog een tweede kans geeft. Terwijl het soms beter zou zijn voor de huurder en de omwonenden om een andere oplossing te zoeken dan zelfstandig te blijven wonen.

Samenwerking verbeteren

Aedes gaat met andere brancheorganisaties praten om te kijken hoe ze informatie-uitwisseling kunnen verbeteren. Sommige corporaties zijn al bezig met het maken van afspraken en werken aan een convenant om deze in vast te leggen. Bij afspraken over gegevensdeling is het van belang om rekening te houden met nieuwe privacywetgeving. De AVG Routeplanner voor woningcorporaties bevat een checklist voor het maken van convenanten. Lees meer over het gebruik en het aanvragen van de AVG Routeplanner voor woningcorporaties.

Voldoende begeleiding

Aedes blijft hameren op het belang van goede begeleiding en voldoende zorg. Corporaties zien het huisvesten van deze doelgroep als hun taak, maar dat kan alleen als begeleiding goed geregeld is, er duidelijke afspraken zijn met de gemeente over beschermd wonen als zelfstandig wonen niet (meer) gaat en dat ingrijpen mogelijk is bij eventuele woonoverlast. Daar schort het vaak nog aan, blijkt uit het rapport naar juridische knelpunten. Goede afspraken over randvoorwaarden voor de huisvesting van deze doelgroep is precies wat Aedes met actieprogramma Weer Thuis! beoogt.

Dagblad Trouw besteedde vanochtend aandacht aan de aanpak van huurders met verward gedrag.