Aedes maakt modelafspraken gegevensdeling in de wijk

Woningcorporaties willen bij de huisvesting van kwetsbare bewoners of als er overlast ontstaat informatie kunnen uitwisselen met partners zoals de wijkagent, het sociaal wijkteam en de gemeente. Aedes werkt daarom samen met andere branches aan modelafspraken gegevensdeling. ‘Ik hoef echt niet te weten welke ziekte iemand heeft’, zegt woonconsulent Touria Taalabi van woningcorporatie Zayaz. ‘Maar door goed samen te werken kun je veel ellende voorkomen.’

Als woonconsulent houdt Taalabi zich onder meer bezig met de woningtoewijzing aan bijzondere doelgroepen en komt ze in actie als een huurder ernstige overlast veroorzaakt. Als blijkt dat die huurder eigenlijk hulp nodig heeft vanwege ernstige psychische problemen of al in beeld is van de politie, is het belangrijk om daarover met het sociaal wijkteam, de ggz of de politie te kunnen overleggen. ‘Dan kunnen we bijvoorbeeld samen met een begeleider afspraken maken met de huurder om te zorgen dat de overlast stopt en diegene daar kan blijven wonen’, zegt Taalabi.

Gevaar voor zichzelf

Als de corporatie een speciaal verzoek krijgt om iemand met bijvoorbeeld een ggz-achtergrond te huisvesten, is het nodig om te overleggen om te zorgen dat het goed gaat. ‘Wij hebben op een gegeven moment iemand met urgentie gehuisvest waarvan achteraf bleek dat diegene ernstige psychische problemen had en daardoor een gevaar was voor zichzelf en omwonenden’, vertelt Taalabi. ‘Drugs, intimidatie, geluidsoverlast voor buurtbewoners en bedreigingen. Het bleek dat men al twijfelde of de huurder op dat moment toe was aan zelfstandig wonen. Hadden we dit geweten, dan hadden we andere afspraken gemaakt met de zorginstelling en huurder om zijn succeskansen te vergroten’. Want als het goed gaat met de persoon dan zal hij/zij veel minder overlast veroorzaken. 

Privacywetgeving

Gegevensdeling is cruciaal om problemen op tijd te signaleren en in te kunnen grijpen bij bijvoorbeeld ernstige woonoverlast. Dat is een van de constateringen die het Schakelteam Personen met verward gedrag in haar eindrapport doet. Dat komt onder meer door gebrek aan afspraken en onzekerheid over wat wel en niet mag binnen de (nieuwe) privacywetgeving, blijkt uit onderzoek van Aedes. ‘Ik begrijp die voorzichtigheid’, zegt Taalabi. ‘Maar door er op tijd bij te zijn kun je veel ellende voorkomen. Wij willen mensen duurzaam huisvesten. Daarvoor is het soms nodig om te weten welke voorwaarden we moeten stellen aan het huurcontract, of iemand gevaarlijk gedrag vertoont en wie we kunnen bellen bij een crisis.’

Modelafspraken gegevensdeling

Aedes werkt daarom samen met woningcorporaties en de werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein, met daarin onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de nationale politie, de Nederlandse ggz en de Rijksoverheid, aan gezamenlijke modelafspraken gegevensdeling bij de aanpak van verward gedrag. Met het model kunnen samenwerkingsverbanden in de gemeente(n) afspraken maken over gezamenlijke doelstellingen, vanuit welke wettelijke kaders zij werken en over de werkwijze en randvoorwaarden van gegevens delen, die voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en waar de landelijke organisaties achter staan.

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag en de ministeries van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie & Veiligheid steunen het modelconvenant. Momenteel werkt Aedes aan de afstemming met de andere branches. Dat duurt langer dan verwacht. Aedes wil het convenant zo snel als mogelijk afronden, omdat de behoefte aan duidelijke afspraken groot is en er op veel plekken in het land al aan convenanten wordt gewerkt.

Routeplanner en handleiding

Aedes publiceerde eerder al de AVG Routeplanner voor woningcorporaties, waarin ook een checklijst voor convenanten staat. De werkgroep gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein heeft, met medewerking van Aedes, een handleiding gemaakt met uitleg over de privacywetgeving, de regels die gelden voor verschillende beroepsgroepen en domeinoverstijgende gegevensdeling.