Lessen uit webinar Veerkracht in corporatiebezit

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Woningcorporaties kunnen verschillende maatregelen nemen voor leefbare buurten. Met een combinatie bereik je vaak meer. Om daar een goede keuze in te maken, zijn gegevens over de buurt, samenstelling onderhoud etc. nodig. De gezamenlijke duiding van de cijfers en een gesprek daarover zijn minstens zo belangrijk als de gegevens zelf. Dat was een wijze les uit de webinars Veerkracht in corporatiebezit.

Onderzoeker Jeroen Frissen van Circusvis lichtte in het eerste webinar de bevindingen van zijn rapport Veerkracht in corporatiebezit toe. In het tweede gaf hij een korte samenvatting van het eerste webinar en daarna was het woord aan twee woningcorporaties die met die bevindingen aan de slag zijn gegaan.

GroenWest

Jet Roosch van woningcorporatie GroenWest met bezit in het Groene Hart en omgeving lichtte toe hoe het rapport voor haar corporatie een kentering betekende. De werkateliers en intensief overleg met partners over de data moet nu op complexniveau leiden tot een oplossing om de leefbaarheid te verbeteren. De cijfers en kaarten vormen daarnaast de basis voor beheerplannen, gebiedsgerichte samenwerking en de begroting.  

Portaal

Grietje Doevendans lichtte toe hoe woningcorporatie Portaal van Leiden tot Nijmegen poogt de lokale gegevens tot beleid te verwerken. Daar bespreken ze met elkaar wat er nodig is om de leefbaarheid te verbeteren na data-analyses, gebiedsateliers met samenwerkingspartners en beleidsateliers met corporatiemedewerkers tot en met directieniveau. Door ‘spelden te prikken’ komen ze tot een prioritering van oplossingen per probleemgebied. De uitkomsten nemen ze ook mee in de beleidscyclus.  

Lessen

De belangrijkste les uit de webinars was dat corporaties meerdere mogelijkheden hebben om te sturen op leefbaarheid in de wijk. Denk aan een koppeling met onderhoud, huurprijsbeleid of woonruimteverdeling. Ook lieten de corporaties zien hoe zij maatregelen gericht inzetten.  Daarbij is het van belang om in gesprek te gaan en blijven met alle partners en huurders over de leefbaarheid.

Cijfers en kaartmateriaal zijn daarbij handig, maar zeggen niet alles. Corporaties kunnen werkateliers met samenwerkingspartners en bewoners organiseren en het intern proces zo inrichten dat verschillende disciplines helpen om op basis van cijfers inzicht te krijgen in de stand van de buurt.

Daarmee kun je als corporatie gerichte maatregelen nemen om de leefbaarheid te verbeteren.

Reacties

Deelnemers waren enthousiast over de webinars: informatief, interessant, effectief, nuttig en leerzaam. Beide corporaties werken al aan een vervolg. Zo overweegt Portaal ook een werkatelier speciaal voor bewoners te houden. GroenWest ziet grote belangstelling onder huurders voor de werkateliers en overweegt aparte ateliers voor hen te organiseren.

Lees ook het dossieronderdeel Meten van leefbaarheid