Aedes: nu doorpakken met concrete bouwlocaties voor betaalbare woningen

Persbericht Persbericht · 13 oktober 2022
Experts
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger

Aedes is positief over de voortvarendheid die het Rijk, provincies en gemeenten aan de dag leggen om de Nationale Prestatieafspraken uit te werken. De gepresenteerde reality check met plannen van provincies voor de sociale woningbouwopgave, mét bijbehorende locaties, is veelbelovend. De komende maanden moet er wel worden doorgepakt met het omzetten van provinciale plannen in regionale woondeals.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: 'De regionale woondeals zijn de lakmoesproef. Provincies en gemeenten moeten daarin snel concreter worden over bouwlocaties. Wij maken ons zorgen of op afzienbare termijn echt gestart kan worden met de afgesproken bouw van sociale woningen. Alleen dan kunnen we de vele woningzoekenden huisvesten en de ambitieuze doelstellingen in 2030 halen.'

Locaties en vergunningen

De minister is op stoom met de plannen op papier, maar van verschillende corporaties hoort Aedes dat de praktijk in hun regio weerbarstig is. Nog lang niet alle locaties zijn even zeker en plannen worden niet opengebroken om te garanderen dat bouwen van 30% sociale woningen wordt gehaald. Projecten worden te vaak vooruitgeschoven terwijl juist een versnelling van concrete plannen nodig is.

Doortastend optreden alle partijen

Naast het beschikbaar komen van bouwlocaties moet aan veel cruciale randvoorwaarden voldaan worden. Vergunningprocedures zijn nog te tijdrovend, die moeten een kortere doorlooptijd hebben. Maar ook over tijdelijke locaties voor flexwoningen en zaken als parkeernormen moeten tijdig knopen worden doorgehakt.

Van Rijn: 'Gezamenlijke ambities vragen flexibiliteit en doortastend optreden van alle betrokkenen. Corporaties willen graag bouwen, maar moeten er op kunnen vertrouwen dat alle partijen hun bijdrage leveren. Maak regionaal duidelijk afspraken over doelen en plannen en monitor regelmatig of deze gehaald worden.'

Reality check

Minister De Jonge (Wonen) presenteerde op 13 oktober samen met alle provincies de veelbelovende reality check. Daarin staat dat tot en met 2030 voldoende locaties beschikbaar zijn voor het bouwen van 900.000 woningen. Corporaties nemen 250.000 sociale en 50.000 middenhuur woningen voor hun rekening. De provinciale reality checks zijn de basis voor de regionale woondeals die voor het eind van 2022 tussen provincies, gemeenten en corporaties moeten worden gesloten. Zo wordt per gemeente duidelijk hoeveel woningen corporaties kunnen gaan bouwen.