BZK: Samen met alle partijen woningbouw versnellen

Nieuws Nieuws · 19 januari 2023
Expert
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger

Betere samenwerking en processen beter afstemmen en gelijktijdig laten verlopen. Capaciteit slimmer inzetten en belangen van woningzoekenden beter borgen in participatie. Stimuleren innovatie en industrieel bouwen. Aanpassen wetten en regels. Langs deze wegen wil minister De Jonge het bouwen van woningen versnellen, samen met alle betrokken partijen. Aedes juicht initiatieven daarvoor toe en roept alle partijen op concreet bij te dragen aan iedere mogelijke versnelling van bouwprojecten.

Plan van aanpak

Het ministerie heeft alle voorstellen vastgelegd in het Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw, dat op 19 januari 2023 werd gepresenteerd. Het proces voor de bouw van een woning duurt nu gemiddeld 10 jaar, waarvan de daadwerkelijke bouw gemiddeld 2 à 3 jaar duurt. Het streven is om vooral de doorlooptijd van de eerste fase, van initiatief tot start bouw, fors te verkorten.

Samenwerking

De Jonge pleit voor intensieve samenwerking tussen provincies, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen zoals bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Het plan van aanpak is daarom opgesteld in nauwe afstemming met stakeholders, waaronder Aedes. Het is de bedoeling dat er versnellingsafspraken worden vastgelegd in de regionale woondeals dat er versnellingen gerealiseerd worden via pilotprojecten. Er komen versnellingstafels om knelpunten te kunnen beslechten.

Versnellingsmogelijkheden

Het plan van aanpak bevat concrete acties die al worden uitgevoerd, worden geïntensiveerd of gaan worden uitgevoerd. De grootste potentiële tijdswinst zit in planvorming (initiatief tot start besluitvorming), daar zijn wellicht jaren winst te boeken. In iedere fase daarna (besluitvorming; bezwaar en beroep; bouw) zijn wellicht maanden winst haalbaar. Het plan van aanpak is gericht op 4 thema’s:

  1. Efficiëntere werkwijze en versterking capaciteit

Processen gelijktijdig en samenhangend uitvoeren in plaats van volgordelijk, waardoor de ontwikkeling (jaren) korter kan duren. Efficiënte inzet van capaciteit door regionale samenwerking en een ander werkwijze in bezwaar- en beroepsprocedures.

  1. Meer regie, samenwerking en Yimby

Via de woondealoverleggen meer samenwerking tussen partijen organiseren. Regionale en landelijke versnellingstafels als platform voor het doorbreken van impasses. Ook woningzoekenden een duidelijke stem geven in participatietrajecten en procedures: Yes In My Backyard

  1. Stimuleren innovatie en industrieel bouwen

Stimuleren innovatie en standaardisatie in de hele keten. Pilots op het gebied van parametrisch ontwerpen en lokale experimenteerprogramma’s. Stimuleren industrieel en circulair bouwen door standaardisatie van bouweisen en een landelijk inkooptraject voor flexwoningen.

  1. Aanpassing wet- en regelgeving

Wetsvoorstel versterken regie volkshuisvesting: beroep in één instantie met uitspraak binnen zes maanden; opname plancapaciteit in verplicht woonprogramma. Op middellange termijn complexere aanpassingen in wet- en regelgeving via een nieuw wetstraject.