Gebiedsontwikkeling moet sneller: aanbevelingen voor alle partijen

De tijd tussen een eerste initiatief en de bouw van woningen is nu gemiddeld 7 jaar. Dat moet sneller en voorspelbaarder. Hoe kan de voorfase van gebiedsontwikkelingen versneld worden? Een onderzoek in opdracht van Aedes, BZK, IPO, G40, NEPROM, VNG, VNO-NCW en WoningBouwersNL doet aanbevelingen voor het voorkomen van vertraging en het daadwerkelijk versnellen van de voorfase van gebiedsontwikkeling.

Iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen dat bij hem of haar past. Mede door het grote woningtekort is dat nu niet het geval. 34 organisaties legden in de Actieagenda Wonen voorstellen vast om het woningtekort aan te pakken. Samen met het Kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. En samenwerken is precies wat de minister voor VRO ook wil bij de uitvoering van het Programma Woningbouw. In dit programma zijn veel elementen uit de Actieagenda Wonen terug te vinden, onder andere het versnellen van de woningbouw.

Onderzoek naar verkorten doorlooptijd

Volgens de Actieagenda Wonen is de tijd tussen een eerste initiatief en de bouw van woningen met gemiddeld 7 jaar veel te lang. Daarom moeten besluitvorming en procedures sneller en voorspelbaarder worden. Ook de minister wil de doorlooptijd van initiatief tot realisatie verkorten, samen met medeoverheden, corporaties en marktpartijen. Diverse partijen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben daarom laten onderzoeken hoe deze versnelling in de voorfase van gebiedsontwikkelingen bereikt kan worden. Dit onderzoek is onderdeel van een uitgebreider onderzoekstraject waarin ook juridische procedures betrokken worden.

Voor dit onderzoek bestudeerde SITE Urban Development een aantal leerprojecten. De onderzoekers spraken met betrokkenen en externe deskundigen over het proces tot aan bestuurlijke vaststelling. Daaruit kwam naar voren dat gebiedsontwikkeling in de praktijk nadrukkelijk geen lineair en geordend proces is en dat de voorfase vaak 'rommelig' verloopt. De eerste les is dan ook dat er geen ideaaltypische aanpak is die leidt tot versnelling.

Versnellen en vertraging voorkomen

Gelukkig zijn er wel degelijk aanbevelingen om de complexiteit van gebiedsontwikkeling beheersbaar en behapbaar maken: aanbevelingen om vertraging te voorkomen en aanbevelingen om daadwerkelijk te versnellen.

Aedes, BZK, IPO, G40, NEPROM, VNG, VNO-NCW en WoningBouwersNL roepen alle spelers in gebiedsontwikkeling op om lessen en aanbevelingen ter harte te nemen en met elkaar in gesprek te gaan over hoe we die in de praktijk kunnen brengen.

Download het rapport Versnellen voorfase gebiedsontwikkeling