‘We zoeken de markt op en maken onze ambitie duidelijk kenbaar’

Stichting de Alliantie bouwt sociale huurwoningen én middeldure huur- en koopwoningen. ‘Dat is een goede manier om wijken gemengd te krijgen’, vindt Bob van Ree, manager Projectontwikkeling de Alliantie Ontwikkeling. De kracht zit volgens hem in het feit dat ze een ‘dedicated’ ontwikkelbedrijf zijn. ‘We kunnen focussen, zijn ambitieus en maken dat goed kenbaar.’

De Alliantie bouwt meer dan gemiddeld. Hoe verklaart u dat?

‘In de vier gebieden waar de Alliantie werkzaam is – Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek – bestaat enorm veel vraag naar sociale huurwoningen. Midden in de noordvleugel van de Randstad moet je echt wel aan de bak om te voldoen aan de vraag. Stichting de Alliantie voelt die druk en daarom maken ze ambitieuze prestatieafspraken met verschillende gemeenten. Als ‘dedicated’ ontwikkelbedrijf hebben wij veel kennis in huis en kunnen we focussen op de opdrachten die we krijgen. Dat helpt om projecten sneller van de grond te krijgen.’

Wat voor soort woningen bouwen jullie?

‘We bouwen vooral sociale huurwoningen, maar ook middeldure huurwoningen tot ongeveer 1.000 euro en koopwoningen tot de NHG-grens. Ook dat vinden wij een taak van de volkshuisvesting omdat het helpt om een wijk gemengd te krijgen. We zien het als een mogelijkheid om huurders een wooncarrière te laten maken in de buurt waarbij ze zich betrokken voelen. Ik werk nu zo’n twintig jaar in de corporatiewereld en zie duidelijk een verschuiving in de portefeuille. De tendens is steeds meer appartementen in plaats van eengezinswoningen. Daarmee sluiten we aan bij de demografische ontwikkelingen. Er zijn meer een- en tweepersoonshuishoudens, zowel starters als ouderen. De woningen zijn ook gemiddeld iets kleiner dan vroeger.’

Er zijn in de Randstad weinig locaties om te bouwen. Hoe vinden jullie die toch?

‘We bouwen deels op eigen grond, bijvoorbeeld in vernieuwingsgebieden. Bij sloop-nieuwbouwprojecten komt altijd minimaal hetzelfde aantal sociale huurwoningen terug omdat we niet willen krimpen. Door te verdichten kunnen we ook andere categorieën woningen toevoegen. In de Jacob Geelbuurt in Amsterdam Nieuw-West slopen we bijvoorbeeld 300 woningen. Daarvoor komen ongeveer 500 woningen terug, waaronder 300 sociale huurwoningen. Daarnaast zijn we heel actief met acquisitie. Doordat we meer naar buiten gericht zijn, weten we wat er in de markt speelt en kunnen op het juiste moment toeslaan. We kopen bijvoorbeeld samen met commerciële partijen verouderde kantoren op plekken waar binnen nu en vijf jaar woningbouw komt. Bij de acquisitie zetten we in op 140 procent van de nieuwbouw die echt nodig is, want niet alles gaat door.’

Die acquisitie, hoe pakken jullie dat aan?

‘We hebben van oudsher een goed netwerk bij de gemeente en met andere corporaties die in het werkgebied opereren. Daarnaast hebben we ook daarbuiten een relevant netwerk opgebouwd. Dat werpt nu zijn vruchten af. We zoeken de markt op en maken kenbaar dat we ambitieus zijn, dat we een betrouwbare partij zijn en graag meedoen. Ontwikkelaars vinden het interessant om met ons samen te werken, omdat ze kunnen rekenen op een zekere afzet van sociale huurwoningen voor een vastgestelde prijs. We zijn bijvoorbeeld trots op de tender voor het Bajeskwartier in Amsterdam, die we samen met AM hebben gewonnen. Op het terrein van de voormalige Bijlmer Bajes ontwikkelen we circa 550 sociale huurwoningen in opdracht van de Alliantie.’

Welke rol ziet u voor de Alliantie voor versnelling van nieuwbouw?

‘Als krachtige grote corporatie voelt de Alliantie de verantwoordelijkheid om een voortrekkersrol op zich te nemen. Het zit in onze genen om te pionieren. Op het Zeeburgereiland in Amsterdam lag alles stil tijdens de crisis, maar de Alliantie investeerde daar toch. Ook zetten we volop in op het gebied van innovatie. We zien goede mogelijkheden voor industrieel bouwen, dus een deel van het proces niet op de bouwplaats maar in de fabriek laten plaatsvinden. Dat zorgt niet alleen dat er sneller en goedkoper kan worden gebouwd, maar heeft ook voordelen voor de stikstofproblematiek, zeker als je ook nog eens in hout bouwt.’

Heeft u tips voor andere corporaties die hun bouwproductie willen versnellen?

‘Om een ontwikkelbedrijf te formeren heb je een bepaalde omvang nodig, dus dat is niet voor alle corporaties weggelegd. En de investeringskracht is ook niet bij iedereen even groot. Toch zie ik voor alle corporaties mogelijkheden bij een proactieve opstelling. Ga niet zitten wachten op de gemeente maar bouw een relevant netwerk op. En wees daarbij ambitieus. Zet die stip op de horizon net iets verder weg. Denk groter bij acquisitie, want uiteindelijk zal een veel beperkter deel daadwerkelijk tot uitvoering komen.’

Meer informatie

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Bob van Ree, manager Projectontwikkeling bij de Alliantie Ontwikkeling.