Aedes-gedragscode natuurinclusief werken aan woningen goedgekeurd

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

De Gedragscode soortenbescherming voor woningcorporaties helpt woningcorporaties bij het naleven van de Wet Natuurbescherming, waardoor renovatietrajecten minder vertraging oplopen. De minister van LNV heeft deze (Aedes-)gedragscode goedgekeurd.

Aedes heeft de gedragscode samen met een aantal corporaties, OnderhoudNL en Arcadis opgesteld. Corporaties en hun ketenpartners kunnen vanaf nu met de gedragscode werken.

Wat is een gedragscode?

De Wet Natuurbescherming biedt de mogelijkheid om een gedragscode soortenbescherming op te stellen. Werken de uitvoerders volgens deze gedragscode, dan kan de minister vrijstelling verlenen van de bepalingen in de wet.  

Aedes-gedragscode

In de Aedes-gedragscode staan maatregelen die corporaties moeten nemen bij renovatiewerkzaamheden of onderhoud aan woningen. Deze maatregelen voorkomen of beperken schade aan beschermde dieren en planten. Van deze maatregelen is bewezen dat ze werken. Als een corporatie kan aantonen dat zij volgens de voorwaarden van de gedragscode werkt, is het niet nodig een ontheffing van de Wet Natuurbescherming aan te vragen bij de provincie. Hoe je dit kunt aantonen, staat in de gedragscode.

Het Rijk en de provincies zijn samen verantwoordelijk voor gedragscodes voor natuurbescherming. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) keurt namens de minister gedragscodes goed en provincies zijn bevoegd gezag voor handhaving van de gedragscode. Daarom worden provincies ook betrokken bij de goedkeuring van een gedragscode.

Kijk ook eens bij

Meer weten?

Heb je vragen over de werking van de Wet Natuurbescherming, neem dan contact op met RVO.

Met vragen over de werking van de gedragscode kun je terecht bij Maarten Georgius bij Aedes of Max Klasberg bij Arcadis.