Monitoring landelijke prestatieafspraken

Nieuws Nieuws · 2 mei 2022
Experts
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Het wetsvoorstel voor het afschaffen van de verhuurderheffing is in consultatie. Dit jaar is de heffing 500 miljoen lager, volgend jaar is de heffing volledig afgeschaft. Corporaties krijgen dan meer mogelijkheden om hun maatschappelijke opgaven te realiseren. Aedes heeft al afspraken gemaakt over prestaties gekoppeld aan de verlaging met € 500 miljoen, momenteel lopen de afspraken voor de volledige afschaffing.

De sector heeft afgesproken om onze prestaties landelijk te monitoren, zodat we laten zien dat we daadwerkelijk onze opgaven realiseren conform de afspraken. De eerste stap is inzicht krijgen in de biedingen die corporaties dit jaar doen aan de gemeenten. Het gaat om voorgenomen prestaties, niet alleen de extra prestaties als gevolg van korting en afschaffing van de heffing. Met de download onderaan dit bericht vraagt Aedes aangesloten corporaties hun biedingen kenbaar maken.

Landelijke afspraken geconcretiseerd in lokale biedingen

We maakten landelijke afspraken op verschillende terreinen: nieuwbouw, sloop/nieuwbouw, verkoop, flexwonen, wonen met zorg, verduurzaming, betaalbaarheid en leefbaarheid. Die worden nu overal geconcretiseerd, passend bij lokale opgaven. Corporaties verwerken hun nieuwe ambities en mogelijkheden in de biedingen die ze voor 1 juli aan gemeenten doen. Ongetwijfeld ben jij daar al mee bezig. Dat is immers de start van het gesprek over de lokaal te leveren prestaties. Het gesprek met de gemeenten is natuurlijk ook het uitgelezen moment om wederkerigheid ter sprake te brengen. Wat gaat de gemeente doen om hun deel van de afspraken na te komen?
 
Later in het jaar zullen we de uiteindelijke prestatieafspraken met gemeenten inventariseren. Dan kunnen we verschillen laten zien tussen de biedingen en de daadwerkelijke afspraken. Wellicht geeft dat aanleiding er ook landelijk het gesprek over aan te gaan.

Andersom: lokale afspraken opgeteld

Door de lokale biedingen en de prestatieafspraken houden corporaties zelf zo veel mogelijk regie. De volgende stap is dat we alle lokale prestaties optellen en laten zien dat die optellen tot de landelijke afspraken.
 
We vragen Aedes-leden om de biedingen die op 1 juli aan de gemeente(n) worden uitgebracht, bij ons aan te leveren via onderstaand format. Het format hebben we samen met een aantal corporaties opgesteld en opgebouwd conform de prestatievelden waarop corporaties geacht worden een bieding te doen aan gemeenten. Deze worden ook opgenomen in de volkshuisvestelijke prioriteiten die de minister publiceert. 

Langjarige prestatieafspraken

Het is mogelijk dat jouw corporatie dit jaar geen nieuwe prestatieafspraken met (een) gemeente(n) maakt omdat er langjarige afspraken gelden. Wil je dan alle geplande prestaties en activiteiten uit de lopende prestatieafspraken opnemen? Vervolgens kan Aedes een landelijk en regionaal overzicht maken van alle voorgenomen prestaties. 

Format Biedingen aan gemeenten

Wij ontvangen onderstaand format graag volledig ingevuld uiterlijk 14 juli retour via [email protected]. Voor vragen kan je contact opnemen met Niels van der Poel ([email protected]).  

‘Van lobby naar meer leveren’

Eerder informeerden we u over de ontwikkeling die we aanduiden als ‘van lobby naar meer leveren’. Deze uitvraag past daar natuurlijk in die context. Binnenkort komen we er op terug: wat wordt er van corporaties verwacht en hoe kan Aedes daarbij helpen.