Aedes-congres: ‘Met samenwerking krijg je meer voor elkaar’

Nieuws Nieuws · 22 april 2021
Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

‘Goedemorgen volkshuisvesters. Laten we onze ambities uit de Actieagenda Wonen nu omzetten in een uitvoeringsagenda.’ Die oproep deed Aedes-voorzitter Martin van Rijn tijdens het voorjaarscongres van Aedes. Daarnaast ging het over innovatie en de introductie van het nieuwe instrument veerkrachtkaarten.

‘De Actieagenda Wonen is in de aanloop naar de verkiezingen en de formatie goed ontvangen’, zei Van Rijn. ‘Nu moeten we aan de slag.’ Dat is een uitdagende opgave, blijkt onder andere uit het onderzoek Opgaven en middelen en uit pilots in de regio. Een miljoen woningen erbij in tien jaar. Betaalbaar wonen voor huurders en kopers. Wijken en buurten vitaal en leefbaar houden. Sneller woningen verduurzamen. Hoe kan innovatie ons en partners daarbij helpen? Dat was een rode draad in het online congres dat plaatsvond op 22 april 2021 vanuit Maarssen. Ook werden actualiteiten besproken, waaronder het plan voor woningcorporatie Vestia.

Opgaven en middelen in de regio

Het landelijke onderzoek Opgaven en Middelen (publicatie zomer 2020) krijgt een vervolg in een groot aantal regio’s. De eerste ervaringen in twee pilotregio’s bevestigen het landelijke beeld: de opgaven van corporaties zijn groter dan de beschikbare middelen.

Corporaties gaan vervolgens regionaal met gemeenten aan de slag met wat er nu al wél is te realiseren. Opgaven en middelen in de regio maakt zichtbaar wat er lokaal knelt en dus extra nodig is, ook richting landelijke politiek. Les van de pilot in Twente: samen kun je meer realiseren.

Samen innoveren en veerkrachtkaarten

De opgaven zijn groot. Hoe gaan we ze realiseren, met elkaar  en met de partijen om ons heen? Volgens Aedes-voorzitter Van Rijn vraagt het om de handen ineen slaan, om een andere manier van denken. En vooral van doen. Innovatie is noodzakelijk. Veel is ook al voor handen zoals twee praktijkvoorbeelden lieten zien.

Dertien corporaties en negen gemeenten werken al samen in de regio Eindhoven in de Bouwstroom. En in Breda is de corporatie het gesprek met de gemeente gestart over een wijkaanpak om tweedeling te voorkomen. Daarbij helpen de data over de wijk die zijn samengebracht in een veerkrachtkaart. Dergelijke kaarten over alle gemeenten kwamen direct na het congres beschikbaar voor corporaties via het Aedes-Datacentrum.

Stand van zaken voorstel oplossing Vestia

Op het vorige congres in februari gingen woningcorporaties in grote meerderheid (88 procent) akkoord met het voorstel dat andere corporaties een financiële bijdrage leveren om Vestia uit de problemen te halen.

Inmiddels hebben vrijwel alle Aedes-leden definitief laten weten of zij bereid zijn mee te doen door leningen met Vestia te ruilen. Verreweg de meeste corporaties (met samen 89 procent van de woningen) hebben positief gereageerd, een klein aantal (10 procent) vooralsnog negatief. Op basis van deze tussenstand is de voorgestelde oplossing financieel mogelijk: de bijdrage van corporaties blijft dan net onder de gestelde grens van 14 euro per woning.

Aedes is nog met een aantal corporaties in gesprek over hun overwegingen en doet er alles aan om zoveel mogelijk corporaties over de streep te trekken. Als alle corporaties uitsluitsel hebben gegeven, wordt de definitieve balans opgemaakt. Een aantal corporatiebestuurders vroeg daarbij aandacht te besteden aan argumenten van zowel ‘ja-‘ als ‘nee-stemmers’ en hoe daarmee om te gaan. Martin van Rijn zegde toe hierop terug te komen en er graag met corporatiebestuurders over in discussie te gaan.  

Aedes, Vestia en het ministerie van BZK hebben inmiddels Marc Eggermont aangesteld om het ruilen van leningen tussen corporaties en Vestia te begeleiden. Hij gaf een toelichting hoe zo’n leningruil praktisch mogelijk wordt gemaakt en kondigde er webinars over aan.

Andere besluiten Aedes-congres 22 april 2021

De jaarrekening 2020 is vastgesteld.

Marijke Kool (bestuurder Salland Wonen) en Mohamed Acharki (bestuurder Zayaz) zijn beiden voor vier jaar herbenoemd als Aedes-bestuurslid.

Tjapko van Dalen (bestuurder KleurrijkWonen) is benoemd als plaatsvervangend lid van de kandidaatstellingscommissie.