Aedes-congres: volop samen aan de slag

Nieuws 16 juni 2023
Expert
Barbara Mossinkoff
Senior verenigingssecretaris

Tijdens een drukbezocht voorjaarscongres spraken woningcorporatiebestuurders van Aedes-leden onder andere over de stand van zaken in de realisatie van de Nationale Prestatieafspraken. Ook stonden de onderwerpen datastandaarden en de herijking van de Aedes langetermijnvisie op de agenda. Rode draad van de dag: volop samen aan de slag met partners in bouw, leefbaarheid en verduurzaming.

kijkje in de zaal bij Aedes verenigingscongres 15 juni 2023

Woningcorporaties zijn flink op dreef met plannen maken, blijkt uit de Aedes-forecast: de eerste voortgangsmeting van de Nationale Prestatieafspraken (NPA). Die afspraken maakte Aedes vorig jaar namens de woningcorporaties over nieuwbouw, betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming.

Martin van Rijn: ‘Het helpt om alles te kwantificeren. De cijfers maken ook inzichtelijk tegen welke knelpunten corporaties aanlopen in de uitvoering, zodat we daarop samen en met onze partners en landelijke stakeholders kunnen zoeken naar oplossingen.’

Kijk ook eens bij

Huishoudboekje op orde

Om ook in de toekomst huurders een fijn en duurzaam thuis te kunnen bieden, hebben woningcorporaties zicht nodig op een duurzaam prestatiemodel. Daarvoor moet het huishoudboekje van corporaties op orde gebracht worden. Daarover zijn zorgen, gezien de verslechterde economie, de gestegen rente, de gestegen bouwkosten en onzekerheden in het huurbeleid. Tegelijkertijd zijn woningcorporaties vol gas aan het versnellen om de NPA-ambities te realiseren.

Van Rijn: ‘Voor dat dilemma moeten we onze ogen niet sluiten en nu al met BZK praten over de langere termijn. Door te blijven kwantificeren wat we doen, kunnen we ook laten zien waar het pijn doet. Bij een aantal corporaties gaat het over 3 jaar al knellen. BZK erkent dat, het is een gezamenlijk vraagstuk.’ De motie van De Vernieuwde Stad die de noodzaak van een duurzaam prestatiemodel extra benadrukte is tijdens het congres aangenomen.

Betrokken gesprekken

De corporatiebestuurders van Aedes-leden spraken ook nog over een aantal andere onderwerpen. Zo stemden zij in met de deelname van Aedes aan het digiAkkoord voor de gebouwde omgeving. En bevestigden de leden hun commitment om gezamenlijk afspraken te maken over de ontwikkeling en het gebruik van datastandaarden. De Aedes-bestuursleden Marijke Kool en Bert Halm lichtten het belang daarvan toe: ‘Corporaties staan voor grote opgaven. Die kunnen we alleen de baas als we kunnen beschikken over de juiste informatie op het juiste moment. Alle reden dus om vol te blijven inzetten op datastandaardisatie. We geven veel ruimte aan de tactische en strategische groepen binnen de vereniging om hier in het belang van de hele sector keuzes in te maken.’

De corporatiebestuurders bespraken een landelijk platform sociale huurwoningen. Er bleek onvoldoende steun voor een voorstel van de koplopergroep om een dergelijk platform verder uit te werken. Het Aedes-bestuur gaat zich beraden over het vervolg. En tot slot van het verenigingscongres hebben de Aedes-leden in groten getale input geleverd voor de herijking van de langetermijnvisie. Er is veel opgehaald. Dit wordt verwerkt in de eerste concept-teksten die in het najaar klaar zullen zijn.

Input is tot 1 juli van harte welkom op het mailadres [email protected].

Kijk ook eens bij

Andere besluiten Aedes-congres 15 juni 2023

  • Pierre Hobbelen (bestuurder Thuisvester) is benoemd als lid van het Aedes-bestuur voor een termijn van 4 jaar.
  • Ger Peeters (bestuurder Wonen Limburg) is herbenoemd als lid van het Aedes-bestuur voor een 2e en tevens laatste termijn van maximaal 4 jaar.
  • Arjen Jongstra (bestuurder Ons Huis) is benoemd als plaatsvervangend lid van de kandidaatstellingscommissie.
  • De Aedes-leden hebben ingestemd met de statutenwijziging en aanpassing daaraan van het huishoudelijke reglement.
  • De motie Volwassen Werkgeverschap is aangenomen.
  • De jaarrekening 2022 is vastgesteld.

Dialoogsessie ‘Goed wonen maakt het verschil: hoe komen we samen verder?’

Aansluitend was er een dialoogsessie om bouwstenen op te halen voor de herijking van de toekomstvisie van Aedes. Ook gingen corporatiebestuurders in gesprek met stakeholders en minister De Jonge voor Wonen over een aantal actuele dilemma’s op het gebied van nieuwbouw, verduurzaming en leefbare wijken.

Lees meer over