Sectoradviescommissie: stappen gezet naar oplossing Vestia

Nieuws Nieuws · 9 juli 2019

De Sectoradviescommissie Vestia heeft zich in de afgelopen maanden een beeld gevormd van de problematiek van Vestia zodat zij daarover een advies uit kan brengen, mocht Vestia een tweede saneringsaanvraag indienen. Bestuurlijk regisseur Hamit Karakus bracht op 9 juli 2019 een advies uit over zes gemeenten waar Vestia haar bezit wil verkopen. Volgens de SAC kan dat advies bijdragen aan een oplossing voor zowel deze gemeenten als voor de huurders van Vestia.

In februari 2019 is de Sectoradviescommissie Vestia (SAC) van start gegaan, die Aedes op verzoek van Vestia heeft ingesteld. Aanleiding is dat Vestia werkt aan herijking van haar Verbeterplan 2014-2021, waarbij mogelijkerwijs een tweede saneringsaanvraag aan de orde komt. Zeker is dat nog niet. Verwachting is dat Vestia in oktober dit plan presenteert.

SAC Vestia

De opdracht van het Aedesbestuur aan de SAC Vestia is een advies uitbrengen als het daadwerkelijk tot een tweede saneringsaanvraag van Vestia komt. Een advies van de SAC moet gebaseerd zijn op een acceptabele volkshuisvestelijke oplossing tegen een minimale financiële bijdrage vanuit de sector, aldus het Aedesbestuur. Als er geen saneringsaanvraag volgt, brengt de commissie wel een verslag van haar werkzaamheden en bevindingen uit. 

De sectoradviescommissie heeft zich inmiddels een goed beeld gevormd van de case aan de hand van documentatie, gesprekken met betrokken partijen en expertsessies. De samenwerking met Vestia verloopt constructief. De sectoradviescommissie werkt vanuit het uitgangspunt dat er een duurzame oplossing moet worden gevonden voor Vestia en haar huurders. 

Opdracht bestuurlijk regisseur Karakus

Vestia heeft het voornemen om haar bezit te verkopen in zes gemeenten, de zogeheten maatwerkgemeenten (Westland, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas, Barendrecht en Bergeijk). Het ministerie van BZK heeft Hamit Karakus gevraagd om als bestuurlijk regisseur een advies uit te brengen over oplossingen voor de volkshuisvestelijke opgaven op het gebied van sociale woningbouw in die gemeenten.

Adviezen Karakus

De bestuurlijk regisseur heeft zijn conclusies en aanbevelingen gepubliceerd op 9 juli 2019. Karakus stelt vast dat in iedere maatwerkgemeente corporaties bereid zijn een gesprek aan te gaan met Vestia over overname van bezit. De opbrengst voor Vestia moet minimaal marktwaarde-in-verhuurde-staat zijn. Karakus adviseert per gemeente een bestuurlijke tafel te organiseren. Daarnaast stelt hij een aantal faciliterende maatregelen voor.

SAC: ‘Bijdrage aan oplossing’

De Sectoradviescommissie is van mening dat het advies van Karakus bijdraagt aan zowel een volkshuisvestelijke oplossing in de zes maatwerkgemeenten als aan het herstel van Vestia. Als Vestia haar bezit in die gemeenten verkoopt, wordt het perspectief voor huurders duidelijk en kan Vestia zich richten op haar kerngemeenten. Verkoop tegen marktwaarde in verhuurde staat levert een bijdrage aan het financieel herstel van Vestia. De woningen in de maatwerkgemeenten kunnen in bezit blijven van woningcorporaties. Op die manier blijven ze behouden voor de sector.