Aandachtsgroepen

Extra hulp voor kwetsbaren is nodig

Wonen doen we samen

Woningcorporaties vinden dat iedereen recht heeft op een woning. Dus ook mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van een passende woning en soms extra begeleiding of zorg nodig hebben. De corporaties laten dit samen zien in de campagne Wonen doen we samen. Woningcorporaties vervullen daarin zelf een belangrijke maatschappelijke rol. Door te investeren in wijken en kwetsbare bewoners te helpen, dragen corporaties bij aan vitale wijken waar iedereen prettig kan wonen.

Wij geloven in de kracht van gemengde wijken, waar verschillende mensen zich thuis voelen, met de juiste zorg en begeleiding. Daarom werken we samen met zorginstellingen, sociale wijkteams en politie. Met diverse partijen tekenden we bijvoorbeeld de meerjarenagenda voor onder meer maatschappelijke opvang. Zo zorgen we dat nieuwe huurders hun plek vinden in de buurt en dat niemand er alleen voorstaat. Want wonen doen we samen.

Kijk ook eens bij

Bekijk in deze video hoe corporaties zich inzetten voor gemengde wijken

Spoedpakket voor urgente woningzoekenden

Samen met een brede coalitie vraagt Aedes nog extra aandacht voor huisvesting van kwetsbare en urgente woningzoekenden. Zij komen steeds vaker in sociale nood door gebrek aan een thuis. Het gaat om grote groepen mensen met diverse achtergronden die snel een woning nodig hebben of een specifieke zorgbehoefte. Te denken valt aan ouderen, mensen in scheiding, dak- en thuislozen. Er is maar een beperkt aantal beschikbare en betaalbare huurwoningen en deze groepen zijn elkaars concurrenten in de zoektocht naar een woning.

De coalitie bestaat uit vijf ministeries (BZK, VWS, OCW, J&V, SZW), VNG, Aedes, G4 en G40. Deze partijen pleiten voor een spoedpakket aan maatregelen en een tienjarige Nationale Samenwerkingsagenda. De coalitie wil adequate huisvesting combineren met voldoende begeleiding, bestaanszekerheid en participatie aan de maatschappij. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om woningen te delen en er zijn middelen nodig om meer te bouwen. Er zijn gelukkig talloze mooie voorbeelden van manieren waarop we al aan werken aan oplossingen, bijvoorbeeld met flexwoningen en het actieprogramma Weer Thuis!

Kijk ook eens bij