Aandachtsgroepen

Extra hulp voor kwetsbaren is nodig

Een Thuis voor Iedereen

Het gaat niet goed met de huisvesting van aandachtsgroepen in Nederland. Dat bleek in 2021 uit het rapport Een thuis voor iedereen van de commissie-Ter Haar. In mei 2022 presenteerde minister Hugo de Jonge aan de Kamer het programma Een thuis voor iedereen. Aedes is betrokken bij de totstandkoming van het programma en werkt mee aan de praktische uitwerking ervan.

Martin van Rijn, voorzitter Aedes: ‘Voor het eerst is met het rapport en het programma Een thuis voor iedereen door de overheid in beeld gebracht hoe groot de gezamenlijke opgave is als het gaat om het huisvesten en bieden van de juiste begeleiding van verschillende mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. In het programma wordt onderkend dat hier een gezamenlijke rol is weggelegd voor de woningcorporaties, de gemeenten en de zorginstellingen. Samenwerking op alle niveaus is broodnodig om de ambities te behalen en ervoor te zorgen dat meer mensen een passende woning in een leefbare wijk vinden. Dit programma past bij de corporaties, dit is waar we voor staan.’

Woonzorgvisies

Aandachtsgroepen huisvesten vraagt om afstemmen en overleggen met gemeenten en uiteenlopende maatschappelijke partners. Het vraagt om voortdurend werken aan draagvlak en eigenaarschap. Voorwaarde voor succes is plannen sámen maken en onderschrijven. Goede woonzorgvisies zijn in dat proces cruciaal. Zodat we niet alleen afspraken over het wonen maken, maar ook over de zorg en begeleiding die mensen nodig hebben. Zodat zij een zachte landing in de wijk kunnen maken.

Op 1 januari 2026 moeten alle gemeenten een woonzorgvisie hebben. Deze visies vormen de basis om afspraken te maken met woningcorporaties, verhuurders, zorgaanbieders en zorgkantoren over wat mensen uit de aandachtsgroepen en ouderen, naast huisvesting, nodig hebben aan zorg en ondersteuning. Het begint met een analyse van de woonzorg-vraag.

Kijk ook eens bij

Nationaal Actieplan Dakloosheid

Nederland telt een te groot aantal dakloze mensen. Het Nationaal Actieplan Dakloosheid van het ministerie van VWS moet daar verandering in brengen. Doel is om in 2030 geen daklozen meer te hebben. Alle partijen die hierin een rol spelen en ervaringsdeskundigen hebben aan het plan meegeschreven. 

Dakloosheid verminderen vraagt om een gezamenlijke aanpak. Een eigen thuis is het beste startpunt voor het werken aan herstel en het opbouwen van een (nieuwe) toekomst. Voor het Actieplan Dakloosheid 2023-2030 zijn 6 inhoudelijke actielijnen opgesteld.

Kijk ook eens bij

Bekijk in deze video hoe corporaties zich inzetten voor gemengde wijken