Nationaal Actieplan Dakloosheid: gezamenlijk dakloosheid voorkomen

Nieuws Nieuws · 5 december 2022
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Nederland telt een te groot aantal dakloze mensen. Het Nationaal Actieplan Dakloosheid van het ministerie van VWS moet daar verandering in brengen. Doel is om in 2030 geen daklozen meer te hebben. Alle partijen die hierin een rol spelen en ervaringsdeskundigen hebben aan het plan meegeschreven.

Eigen thuis beste startpunt

Dakloosheid verminderen vraagt om een gezamenlijke aanpak. Een eigen thuis is het beste startpunt voor het werken aan herstel en het opbouwen van een (nieuwe) toekomst. Tegelijkertijd moeten mensen een nuttige dagbesteding hebben, kans hebben op het vinden van werk, sociale contacten opbouwen en op tijd kunnen terugvallen op goede hulpverlening. Organisaties moeten hiervoor echt samenwerken en samen handelen.

We moeten voorkomen dat mensen dakloos raken. Bedenk dat het echt iedereen kan overkomen. Een passende woning samen met de juiste zorg en begeleiding is dan cruciaal. Gemeenten, zorgpartijen en corporaties moeten hierbij de handen ineen slaan. Door dit Actieplan te onderschrijven laten corporaties zien bij te willen dragen aan een thuis voor iedereen.
Martin van Rijn
voorzitter Aedes

6 actielijnen Actieplan Dakloosheid

Voor het Actieplan Dakloosheid 2023-2030 zijn 6 inhoudelijke actielijnen opgesteld. Preventie, Wonen Eerst en Regie voor de persoon in kwestie staan centraal in de actielijnen die zijn opgesteld: 

  • Versterken bestaanszekerheid: niemand onder het bestaansminimum. 
  • Preventie: dakloosheid wordt te allen tijde voorkomen. 
  • Wonen Eerst: iedereen een stabiele woonplek met ondersteuning op maat. 
  • Versterken van de uitvoeringspraktijk: regie op alle leefgebieden, snelheid en de menselijke maat centraal. 
  • Beleid wordt gemaakt, uitgevoerd en getoetst door mensen met ervaring. 
  • Aandacht voor jongeren, LHBTIQ+ en dakloze EU-burgers.

Actieplan gemaakt met alle partijen en ervaringsdeskundigen

De afgelopen maanden is samen met alle partijen uit het veld en mensen met ervaring gewerkt aan de ontwikkeling van het actieplan. Dit heeft gezorgd voor een integrale aanpak en intensieve samenwerking tussen rijk, VNG, gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, burgers en andere relevante lokale en landelijke (publieke en private) partijen. Om de ambities te behalen en dakloosheid structureel terug te dringen zijn al deze partijen hard nodig.

Actieplan dakloosheid in lijn met Programma Een thuis voor iedereen.

Het Actieplan Dakloosheid en het Programma Een thuis voor Iedereen versterken elkaar. Dakloze mensen zijn één van de aandachtsgroepen binnen dat programma. Uitgangspunt is dat naast afspraken over wonen, ook afspraken gemaakt worden over de benodigde zorg en ondersteuning. Het Actieplan Dakloosheid vormt een verdere uitwerking voor specifiek deze aandachtsgroep en draagt op die manier bij aan het behalen van de doelstellingen van ‘Een thuis voor iedereen’ en andersom.

Kijk ook eens bij