De benchmark op hoofdlijnen

Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

In de Aedes-benchmark worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling vergelijkbaar gemaakt. De resultaten hiervan maakt Aedes zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie. 

Hoe werkt de Aedes-benchmark?
 • Samen met corporaties en de belangrijkste belanghebbende partijen (huurders, gemeenten, ministerie van BZK, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Autoriteit woningcorporaties), stelt Aedes een benchmarkmodel op. Dit model geeft aan welke zogeheten prestatievelden gemeten worden in de benchmark en hoe deze onderling samenhangen.
 • In werkgroepen met corporatieprofessionals werkt Aedes de verschillende prestatievelden nader uit: wat meet de benchmark precies en welke data zijn hiervoor nodig?
 • Aedes verzamelt gegevens van corporaties. Uitgangspunt daarbij is dat we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande data, zodat de werkdruk voor corporaties niet toeneemt. We vragen alleen extra gegevens op wanneer bestaande cijfers onderling onvoldoende vergelijkbaar of niet volledig genoeg zijn om een goede benchmark te maken.
 • De gegevens van corporaties worden gevalideerd, samengevoegd, geanalyseerd en geduid in overleg met corporaties en onze stakeholders.
 • Aedes publiceert een rapportage met resultaten op brancheniveau en de belangrijke resultaten per corporatie op Aedes.nl. Daarnaast kunnen corporaties alle benchmarkresultaten raadplegen via het Aedes-datacentrum
 • Corporaties gebruiken de Aedes-benchmark om hun verbeterpotentieel inzichtelijk te maken en ontwikkelen zich op basis hiervan verder. Het benchlearningprogramma kan hen daarbij helpen. Daarnaast biedt de benchmark een startpunt voor het gesprek met toezichthouders en belanghebbende partijen.
 • Deelname aan de Aedes-benchmark is niet verplicht. Corporaties doen op vrijwillige basis mee.
Wat meet Aedes met de benchmark?

De Aedes-benchmark vergelijkt corporaties op 5 prestatievelden, een verdieping over nieuwbouw en een verdieping over leefbaarheid als pilot. 

 1. Het prestatieveld ‘Huurdersoordeel’ gaat over de tevredenheid van huurders over een aantal primaire corporatieprocessen (betrekken en verlaten van een woning en reparatieverzoeken).
 2. Het prestatieveld Bedrijfslasten gaat over de kosten (personeel, kantoor, ICT) die corporaties maken om hun doelen te behalen. Hierbij gaat het alleen om kosten die corporaties daadwerkelijk kunnen beïnvloeden.
 3. Het prestatieveld 'Duurzaamheid' gaat in op de energetische prestatie van de woningen en de CO2-uitstoot.
 4. Het prestatieveld ‘Onderhoud & verbetering’ gaat over de kosten en investeringen die corporaties maken voor onderhoud en verbetering van de woningen. Dit wordt afgezet tegenover de door de huurder ervaren woningkwaliteit en de technische woningkwaliteit.
 5. Het prestatieveld ‘Beschikbaarheid & betaalbaarheid’ gaat om de maatschappelijke prestatie die een corporatie levert om betaalbare woningen aan te bieden.
 6. De verdieping Nieuwbouw gaat over de kwaliteit en kosten van de gerealiseerde nieuwbouwwoningen.
 7. Tenslotte biedt de verdieping leefbaarheid inzicht in hoe huurders de leefbaarheid van hun buurt ervaren, en in de investeringen van corporaties in leefbaarheid. Zowel in geld als in personeel.
Wat gebeurt er met de resultaten?

Nadat corporaties met elkaar vergeleken zijn, krijgen ze per prestatieveld een ‘score’. Dit betreft een absolute score, bijvoorbeeld een huurderstevredenheidscijfer van een 7,5 of een kostenniveau van 1.000 euro per vhe (verhuureenheid). 

Om de benchmarkpositie van corporaties op een toegankelijke manier weer te geven, zijn er per prestatieveld drie klassen: A, B en C. Uitgangspunt is dat per klasse een derde van de deelnemende corporaties is ondergebracht. Aedes zet alle corporatieresultaten van hoog naar laag achter elkaar. De best presterende corporaties krijgen een A, de corporaties daaronder een B en de rest een C.

De resultaten van de Aedes-benchmark publiceren wij jaarlijks (eind november) via:

 • Een brancherapportage: hierin zijn voor de hele corporatiebranche de belangrijkste benchmarkresultaten opgenomen.
 • Een tabel met individuele corporatiescores: hierin worden alle scores van corporaties inzichtelijk gemaakt.
 • Aedes-datacentrum: hierin zitten alle benchmarkresultaten, inclusief dieper liggende indicatoren (alleen toegankelijk voor corporaties).

De resultaten van en publicaties over eerdere Aedes-benchmarks vindt u hier.

De Aedes-benchmark in relatie tot andere instrumenten

Naast de Aedes-benchmark zijn er een aantal andere instrumenten die inzicht geven in de prestaties van corporaties. Voorbeelden hiervan zijn de visitatie en Corporatie in Perspectief (CiP).