Leefbaarheid: zichtbare inzet corporaties van invloed op totaaloordeel buurt

Nieuws Nieuws · 28 november 2023
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark bevat dit jaar voor het eerst een hoofdstuk over het thema leefbaarheid. Ruim 83.000 huurders gaven aan hoe zij de leefbaarheid in hun buurt ervaren. Over het algemeen voelen huurders zich veilig in hun eigen buurt. Bijna 9 op de 10 huurders geeft hiervoor een voldoende.

Opvallend is dat veel huurders (39%) aangeven geen goed beeld te hebben van de inzet van hun corporatie voor een prettige en veilige wijk. De respondenten die wel een oordeel hebben over de inzet van hun corporatie laten dit -zowel positief als negatief- meewegen in hun totaaloordeel over de buurt. Huurders die de inzet van hun corporatie hoog inschalen, voelen zich ook veiliger in hun buurt.

Dit biedt kansen voor corporaties: door met hun activiteiten op het gebied van leefbaarheid naar buiten te treden, kan dit positief doorwerken op de beleving van de leefbaarheid in de buurt.

Huurders kregen onderstaande vragen voorgelegd. 

Huurders kregen onderstaande vragen voorgelegd

Huurders voelen zich veilig in hun buurt

Bijna 9 op de 10 huurders geven aan zich veilig te voelen in hun eigen buurt. Een meerderheid van 57% geeft zelfs een 8 of hoger.

Een meerderheid van de huurders ervaart geen hinderlijke overlast in hun buurt. Drie kwart geeft een voldoende. 45% van de huurders geeft zelfs een 8 of hoger. Een hoger cijfer betekent minder overlast. Tegelijkertijd ervaart toch een kwart van de huurders wel overlast in hun buurt en geeft hiervoor dus een onvoldoende. Dat sluit aan bij eerdere Veerkrachtonderzoeken waarbij bepaalde wijken -vaak in grote steden- met veel corporatiebezit slecht scoren op leefbaarheid.

Ook drie kwart van de huurders vindt hun buurt voldoende schoon en netjes.

Ervaren inzet grote invloed op het totaaloordeel van de buurt

Met een 6,0 gemiddeld geven huurders een relatief lage score voor de ervaren inzet van hun corporatie voor een veilige en prettige buurt. De scores lopen per corporatie sterk uiteen. Variërend van een 4,7 tot een 8,6 gemiddeld. Opvallend is dat veel huurders geen concreet beeld hebben van de inzet van de corporatie op het gebied van leefbaarheid. Bijna 4 op de 10 huurders geeft aan dit niet te weten. Terwijl de ervaren inzet van de corporatie een sterke invloed heeft op het totaaloordeel van de buurt.

Nadere statistische analyse wijst uit dat veiligheidsgevoel (12%), overlast (10%), schoon en netjes (11%) en ervaren inzet corporatie (22%) samen 56% bepalen van het oordeel over de buurt. De overige 44% zijn andere factoren die van invloed zijn.

Zichtbare activiteiten voor een prettige en leefbare wijk hebben dus een positief effect op de beleving van huurders van hun wijk. Voor corporaties die nog meer aan de slag willen met een actieve rol voor een veilige en prettige buurt, is het bemoedigend om te zien dat dit voor huurders zeker een positieve impuls kan geven aan hun beleving van de buurt.

Meer investeren in leefbaarheid

Corporaties zijn in de afgelopen 6 jaar ieder jaar meer gaan investeren in leefbaarheid. In 2017 was dat € 96 per vhe. In 2022 was dat € 130 per vhe. Zie de ontwikkeling in onderstaand figuur. Mede in het licht van de NPA-afspraken is het relevant om de totale kosten te analyseren die woningcorporaties als leefbaarheidsuitgaven beschouwen. Overigens houden corporaties de kosten die ze aan leefbaarheid uitgeven op verschillende manieren bij. Wel is een duidelijke trend waarneembaar, waarbij de leefbaarheidsinvesteringen al jarenlang toenemen.

Figuur Verschillende leefbaarheidsuitgaven in euro per vhe

Verschillende leefbaarheidsuitgaven in euro per vhe

Over de Aedes-benchmark
Deze Aedes-benchmark maakt prestaties van alle corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. Het laat zien wat woningcorporaties samen hebben bijgedragen aan betaalbaarheid, verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid. Bovendien geeft het inzicht in hoe huurders de dienstverlening ervaren en in de bedrijfslasten van corporaties. Het is een belangrijk instrument waarmee de sector zichzelf verder ontwikkelt.

Aan de pilot Leefbaarheid deden 173 corporaties mee, een deelnamegraad van 63%. Voor het hoofdstuk over Leefbaarheid zijn er extra vragen toegevoegd aan de uitvraag voor het prestatieveld Huurdersoordeel. Ook maken we gebruik van Verantwoordingsinformatie (dVi) van corporaties over 2022.

Werk je bij een corporatie? Kom naar de regionale benchlearningdagen

Tijdens een van de 5 regionale dagen wissel je in verdiepende benchlearningsessies werkwijzen uit over de prestatievelden en verdiepingen. Je bespreekt met elkaar de inzichten over je eigen prestaties en verbetermogelijkheden. Zo doe je nieuwe inzichten op en krijg je handvatten om met je eigen collega’s aan de slag te gaan.