Hoe staat het met het generatiepact?

Expert
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Dankzij het generatiepact kunnen corporatiemedewerkers van 63 jaar of ouder minder gaan werken met behoud van pensioenopbouw. De regeling geldt sinds 1 januari 2019. Volgens die afspraak in de CAO Woondiensten komen de vrijgekomen uren beschikbaar voor collega’s van 35 jaar of jonger. Hoe werkte het generatiepact tot en met september 2020? In dit artikel leest u de verkenning in cijfers en in praktijkverhalen. CAO-partijen evalueren de regeling medio 2021.

De vragenlijst over het generatiepact is in 2020 door 114 corporaties ingevuld (in 2019: 147 corporaties). Uit de antwoorden blijkt dat tussen 1 januari 2019 en begin september 2020 (doorberekend over de hele bedrijfstak) circa 660 medewerkers deelnemen of hebben deelgenomen aan het generatiepact. In het onderzoek in 2019 waren dat er circa 510.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek in 2020 en lees ook de praktijkverhalen van Mozaïek WonenKleurrijkWonen en Wonen Noordwest Friesland

Evaluatie in 2021

Medio 2021 evalueren CAO-partijen het generatiepact om te bekijken of de regeling voldoet aan het doel dat voor ogen stond. Dan beslissen de CAO-partijen ook over het eventuele vervolg van het generatiepact.

Heeft deze keuze gevolgen voor medewerkers die al deelnemen aan het Generatiepact Woondiensten?

Op 31 december 2021 loopt het Generatiepact Woondiensten af. Voor medewerkers die al deelnemen aan het Generatiepact Woondiensten verandert er niets, zij blijven gewoon deelnemen aan de regeling.

Voor medewerkers, die vóór 1 mei 2022 63 jaar worden, geldt het volgende:

Om een eventueel vacuüm te voorkomen, kunnen medewerkers die uiterlijk 1 mei 2022 voldoen aan de criteria (63 jaar en ouder en contract voor onbepaalde tijd) een aanvraag indienen tot en met 31 december 2021 onder de voorwaarde dat de aanvraagtermijn van vier maanden in acht genomen wordt en de effectuering van de aanvraag uiterlijk 1 mei 2022 ingaat.

Mocht het Generatiepact Woondiensten gecontinueerd worden, dan kunnen aanvragen na het verstrijken van die vier maanden gewoon gehonoreerd worden. Mochten CAO-partijen op 1 januari 2022 geen afspraken hebben gemaakt over de voortzetting van het Generatiepact Woondiensten dan vervalt de aanvraag.