Juridisch advies Derivaten

Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

Voor corporaties met derivaten: het Corporatie Treasurers Platform is in de afrondende fase van het onderzoek of het wenselijk is voor corporaties om collectief juridisch advies in te winnen over het toevoegen van fallback clausules in bestaande contracten en de wijze waarop banken andere rente dan Euribor/Eonia gebruiken voor de marktwaardeberekening van derivaten. Zowel inleidende besprekingen met juristen als overleg met de Autoriteit woningcorporaties (Aw) duiden erop dat een gedegen juridische afweging door corporaties wenselijk is.

Verplichting

Op dit moment zijn er twee zaken die acuut relevant zijn voor corporaties met derivaten. Ten eerste is men verplicht om fallback clausules op te nemen in contracten met referentierentes zoals Euribor, Eonia, etc. Dat geldt voor vrijwel alle derivatencontracten. Daarnaast blijken veel banken over te (willen) gaan op een marktwaardeberekening van derivaten op basis van €STR in plaats van Eonia (of zelfs Euribor). €STR is lager dan Eonia en daarmee is de betaler in een swapcontract slechter af. Voor beide zaken zijn er meerdere corporaties die hierover juridisch advies in willen winnen over hoe hiermee om te gaan. Het is de bedoeling dat corporaties kunnen kiezen aan welk onderdeel ze wel en niet mee willen doen.

Protocol

Om te voldoen aan de regelgeving is het mogelijk om het ISDA-protocol inzake fallbacks te ondertekenen. Dit protocol regelt in welke bestaande contracten het ISDA-supplement over fallbacks toegepast moet worden. Het supplement is inmiddels standaard onderdeel van nieuwe contracten. Dit ISDA protocol lijkt dus een ideale mogelijkheid om voor alle aanwezige derivatencontracten in een keer aan de verplichtingen te voldoen. Als alternatief zou met de banken bilaterale afspraken gemaakt moeten worden. Dat is veel bewerkelijker en gaat eveneens gepaard met juridische kosten. We willen advies vragen over de werking en strekking van het ISDA-protocol. De Aw beraadt zich erover of dit een toegestane wijziging in de overeenkomsten betreft en juicht het toe als juridische expertise wordt geraadpleegd.

Verschil in berekening

Er zijn veel corporaties bezig met het afbouwen van de portefeuilles door derivaten af te kopen en/of door te zakken. In eerste instantie leek het of het verschil tussen €STR en Eonia met name bij het afkopen tot uitdrukking komt. Nu blijkt het wel degelijk toegepast te worden bij doorzakken waardoor de corporatie een hogere rente in de lening gaat betalen. Dus ook dit onderdeel is voor veel corporaties relevant aangezien het verschil in berekening al snel over grote bedragen gaat. Het doel is om een juridisch advies te krijgen waarmee corporaties een verweer hebben indien banken een dergelijke ongewenste berekeningswijze willen toepassen.

Gezien de complexe materie zal het juridische advies worden ingewonnen bij een hierin gespecialiseerd kantoor. Zodra er uitsluitsel is van de Aw zullen de werkzaamheden opgestart worden. De totale kosten met betrekking tot het ISDA protocol en voor de Marktwaardeberekening €STR worden evenredig verdeeld over de deelnemende corporaties per onderdeel. Voor vragen of om de corporatie aan te melden voor deelneming, kun je terecht bij Michiel Bulters ([email protected]).