Gezond en Veilig Wonen

Goed onderhouden en veilige gebouwen

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Woningcorporaties zorgen voor huisvesting voor 4 miljoen mensen in Nederland. Als eigenaar van gebouwen is de veiligheid en gezondheid van de woningen en complexen een grote verantwoordelijkheid. En als opdrachtgever in de bouw willen corporaties arbeidsrisico’s zoveel mogelijk minimaliseren.

Asbest

In Nederland geldt sinds 1993 een algemeen asbestverbod. In de gebouwde omgeving is nog wel asbest aanwezig. Om de risico’s van asbest goed in te schatten en asbest veilig en effectief te laten verwijderen, lanceerde de overheid het asbeststelsel.

Herziening asbeststelsel
Het asbeststelsel is voor een belangrijk deel gebaseerd op zelfregulering en marktwerking. Er moet echter een scherper onderscheid komen tussen private (uitvoering) en publieke belangen (normstelling). Daarom pleit Aedes, samen met Vereniging Eigen Huis en LTO Nederland, voor een herontwerp van het asbeststelsel. Het doel van een nieuw beleid en stelsel moet een risicogerichte aanpak zijn met ruimte voor innovatie en wetenschappelijke, onafhankelijke normstelling.

Kijk ook eens bij

Brandveiligheid

Woningcorporaties zijn als gebouweigenaren verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Daarvoor gelden diverse regels. Zo is in de Bouwregelgeving vastgelegd dat vanaf 1 juli 2022 alle woningen voorzien moeten zijn van rookmelders. Na een brand in een galerijflat riep de Onderzoeksraad voor Veiligheid gebouweigenaren onder meer op om aandacht te houden voor de brandveiligheid. Extra alertheid is geboden bij gebouwen met één vluchtroute. Daar moet extra aandacht zijn voor onderhoud en voorlichting aan bewoners. Aedes besteedt veel aandacht aan brandveiligheid, bijvoorbeeld door instrumenten, handreikingen en beleidsplannen van corporaties te delen. Andere corporaties kunnen deze middelen gebruiken om hun eigen beleid vorm te geven. Zo zorgen corporaties ervoor dat huurders veilig kunnen wonen.
 

Kijk ook eens bij

Vocht en schimmel

Vocht en schimmel mogen geen ruimte krijgen in huis. Ventileren is daarom ontzettend belangrijk. Diverse corporaties lanceerden daarom samen met de GGD de website Gezond Wonen, waar bewoners tips krijgen om hun huis goed te ventileren en vocht- en schimmelproblemen te voorkomen. Bovendien heeft Aedes voor corporaties een handreiking voor de aanpak van vocht en schimmel gemaakt en delen we regelmatig goede voorbeelden.

Kijk ook eens bij

CV-installaties

Bijna de helft van de ongelukken met koolmonoxide gebeurt met moderne cv-installaties. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt dat doordat installatie en onderhoud van cv-installaties niet altijd goed worden uitgevoerd. Aedes heeft een factsheet ontwikkeld met de belangrijkste controlepunten voor een cv-ketel.

Loden leidingen

Op advies van de Gezondheidsraad wil het Kabinet de norm voor lood in drinkwater verlagen van 10 naar 5 microgram per liter. Ook zal er voor huurwoningen een verbod komen op de aanwezigheid van loden leidingen. Aedes roept woningcorporaties op huurders goed te informeren over loden leidingen en de mogelijke risico’s. Ook ziet Aedes graag dat corporaties zorgvuldig onderzoek doen naar de aanwezigheid van loden leidingen. En mochten die er toch nog zijn, deze direct te vervangen.

Veilig bouwen

Woningcorporaties zijn een grote opdrachtgever van bouwprojecten. Daarmee spelen zij een belangrijke rol bij het beheersen van arbeidsrisico's. Keuzes in de ontwerpfase bepalen mede hoe een project veilig en gezond kan worden uitgevoerd. Maar ook als een gebouw klaar is, is de eigenaar verantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid van mensen die zorgen voor het onderhoud, renovaties en nieuwbouw. Aedes biedt diverse handreikingen voor veiligheid en gezondheid in de bouw.