Extra financiële middelen beschikbaar voor ruimtelijke opgaven mét erfgoed

Nieuws Nieuws · 16 november 2021
Experts
Jessica van Eijs
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger
Maarten Georgius
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Het Programma Erfgoed Deal investeert in de leefomgeving van de toekomst, en nodigt ook woningcorporaties uit om projecten met een erfgoedcomponent in te dienen voor een financiële bijdrage in 2022. Cultureel erfgoed geeft houvast in de grote ruimtelijke veranderingen waar we in Nederland voor staan. Op gebied van verduurzaming, groei én krimp.

Ruimtelijke opgaven en erfgoed

Vanuit het idee dat cultureel erfgoed houvast geeft in de grote ruimtelijke veranderingen van nu, draagt de Erfgoed Deal financieel bij aan aansprekende voorbeelden en initiatieven waar ruimtelijke opgaven en erfgoed samenkomen.

Het gaat om een investering van in totaal 40 miljoen euro over een looptijd van 4 jaar (2019-2022). Daarbij is het streven dat gemeenten en/of provincies steeds de helft aanvullen. Er draaien inmiddels 25 Erfgoed Deal-projecten. Het Programma Erfgoed Deal nodigt ook woningcorporaties uit om projecten met een erfgoedcomponent in te dienen.

Project indienen?

Heb je als woningcorporatie een project of initiatief waarin erfgoed een rol speelt? En overweeg je om het in te dienen bij Programma Erfgoed Deal? Neem dan contact op met het programmabureau Erfgoed Deal. Of lees eerst de rest van de informatie in dit artikel.

Geld voor projecten met erfgoed

Erfgoed Deal is er voor projecten met een erfgoedcomponent. Dat kan bijvoorbeeld gaan om wijken in beschermde stads- of dorpsgezichten of om zogenoemde post-65-wijken met naoorlogs erfgoed.

In projecten draait het niet om het erfgoed zelf. Het gaat juist om de aansluiting tussen erfgoed en de grote ruimtelijke opgaven. Het kan dan gaan om klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte van de wijk, of juist om het behouden van de wijk en verduurzamen van de woningvoorraad waardoor de keus valt op behoud en niet op sloop. Binnen het Programma Erfgoed Deal zijn hiervoor ruime financiële middelen voorhanden.

Erfgoed Deal-project - Bloemkoolwijk De Pas in Winterswijk

In dit Erfgoed Deal-project De Pas gaat het om het verduurzamen en klimaatbestendig maken van een wijk uit de jaren 70 en het versterken van de sociale structuur. Of zoals de woningcorporatie De Woonplaats zelf aangeeft: Wijkaanpak De Pas gaat niet alleen over de stenen, maar ook over het groen in de wijk. En misschien wel het allerbelangrijkst: de contacten en het op een fijne manier samenleven in de buurt.

De gemeente en de woningcorporatie ontwikkelden hiervoor een veelomvattende aanpak samen met bewoners. Investeringen in de wijk bestaan uit het aanbieden van verduurzamingspakketten aan huurders, in het aanleggen van buurtgroen en moestuinen en in het verminderen van de autodruk. Alles in goed overleg met de bewoners. De aandacht voor dit project en de ontwikkelde kennis dragen bij aan een bredere bewustwording van de erfgoedwaarden van de Post-65 wijken. Het draagt bij aan een groter draagvlak voor een innovatieve instandhouding van dit type wijken.

Erfgoed Deal-project - Scholen Nieuwegein

In dit Erfgoed Deal-project Scholen Nieuwegein gaat het om een toekomstvisie op oude schoolgebouwen. Direct na het ontstaan van voormalige groeikern Nieuwegein zijn 50 jaar geleden in korte tijd tientallen nieuwe scholen gebouwd. Voor deze beeldbepalende gebouwen is nu een toekomstvisie nodig. Een omvangrijke opgave die een beslissing vraagt over sloop, nieuwbouw of duurzame transformatie van bestaande bouw. De gemeente Nieuwegein was aanvankelijk van plan om deze scholen allemaal te slopen en ze te vervangen door nieuwbouw.

Dit bleek bijzonder kostbaar en tegelijk ook lastig in de bestaande wijken waar corporaties veelal de woningen in beheer hebben. Gezamenlijk is het plan ontstaan de schoolgebouwen te behouden en ze te transformeren naar schoolgebouwen passend bij deze tijd. De scholen krijgen een dubbelfunctie ook voor de wijk en de pleinen worden vergroend en openbaar toegankelijk.

Samen met gemeente, provincie of waterschap

Eventuele financiering vanuit de Erfgoed Deal loopt via een decentralisatie-uitkering naar het gemeentefonds of provinciefonds. Het is daarom belangrijk dat je project ondersteund wordt vanuit een waterschap, gemeente of een provincie. Cofinanciering vanuit de ondersteunende lokale of regionale overheid is overigens niet verplicht.

Meer informatie

Wil je meer weten over de voorwaarden en over het indienen van een project? Kijk op de website van Erfgoed Deal. Of neem contact op met Marjorie Verhoek (programmaleider Erfgoed Deal), [email protected], 06 50089918

Eerdere projecten uit het Programma Erfgoed Deal vind je in 2 magazines met voorbeelden:

- Tijdschrift DEAL nummer 1 
- Tijdschrift DEAL nummer 2