Aw: 'Meer sturing overheid betaalbare bouwlocaties'

Nieuws Nieuws · 14 februari 2024
Expert
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger

In de Staat van de corporatiesector geeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) heldere signalen af waarmee de sector ambities op het gebied van verduurzaming en nieuwbouw kan halen.

Zo moet het proces rond het maken van prestatieafspraken realistischer en wederkeriger en moet er een reële tijdshorizon komen. Aedes onderschrijft dit. Voorzitter Martin van Rijn: ‘In de regiodeals zijn bouwlocaties soms nog niet hard genoeg waardoor nieuwbouw -ook van sociale huur- achterblijft bij de plannen. Regie vanuit het Rijk kan daarbij helpen. Maar ook bij het maken van lokale prestatieafspraken moeten we durven concrete afrekenbare afspraken te maken, de vrijblijvendheid moet eruit.’

Koersvast beleid

De autoriteit waarschuwt voor onvast overheidsbeleid en wisselende omstandigheden waardoor corporaties- volgens de Aw- mogelijk te vroeg remmen op investeringen. De Aw roept op te zorgen voor een vertrouwenwekkend kader waarin steeds de balans tussen opgaven en middelen wordt gezocht die corporaties voldoende zekerheid bieden. Aedes ziet deze noodzaak ook. Vorig jaar constateerde het ministerie van BZK al dat het uitvoeren van de afgesproken opgaven tot en met 2030 leidt tot een tekort. Het is cruciaal om het huishoudboekje van corporaties op orde te brengen om ook in de toekomst huurders een fijn en duurzaam thuis te kunnen bieden. Samen met BZK , Aw en WSW werkt Aedes aan de uitwerking van een duurzaam prestatiemodel dat een antwoord moet bieden op dit vraagstuk. 

Sociale grondprijzen

Verder pleit de Aw voor een sociale kavelprijs voor sociale huurwoningen. Aedes vraagt al langer om duidelijkheid over sociale grondprijzen die betaalbaar zijn voor corporaties. Duidelijkheid draagt er aan bij om projecten eerder rond te kunnen rekenen en duidelijke afspraken met andere bouwpartijen te maken. Helderheid over grondprijzen maakt het maken van langjarige plannen en de realisatie een stuk makkelijker. 

Corporaties zetten vol in op verduurzamen

Tot slot roept de Aw corporaties op meer in te zetten op verduurzaming en verbetering als nieuwbouwplannen nog niet uitvoerbaar blijken. Woningcorporaties zetten al volop in op verduurzaming en versnelling waar mogelijk. Van Rijn: ‘We doen wat we kunnen, maar hebben ook te maken met uitdagingen op verschillende terreinen. Materialen moeten voor handen zijn, maar vooral mensen die het werk uitvoeren moeten er voldoende zijn. En logistiek moet alles gepland, waarbij bewoners goed betrokken moeten worden. Een complexe klus, die tijd kost. Maar corporaties hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet en blijven de komende jaren miljarden investeren om hun bezit energiezuiniger en comfortabeler te maken.”