Stijgende bouwkosten: wat spreken we af met de aannemers?

Nieuws Nieuws · 12 augustus 2022
Experts
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop
Erik van Assen
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zijn sommige materialen duurder en moeilijker verkrijgbaar, waardoor projecten duurder worden. Dat heeft gevolgen voor de continuïteit van bouwprojecten, waaronder woningbouw en verduurzamingsprojecten.

Intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’

Daarom heeft Aedes eind mei met de bouwpartijen en het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ getekend. De intentieverklaring bevat uitgangspunten om per project tot werkbare oplossingen te komen. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over herontwerp, aanbesteding- en vergunningprocedures, over flexibilisering en eventueel temporisering in programmering en realisatie.

Tussen partijen zijn de volgende uitgangspunten afgesproken:

  • Financiële risico’s worden niet eenzijdig bij 1 partij in de keten neergelegd.
  • Opdrachtgevers en opdrachtnemers houden in goed onderling overleg rekening met elkaars belangen, ook richting onderaannemers. Zo komen afspraken tot stand over hoe om te gaan met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten.
  • Partijen komen in goed onderling overleg tot afspraken over hoe te handelen wanneer bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen.
  • Partijen zetten zich in onderling vertrouwen gezamenlijk in voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.

Signalen uit de sector

Steeds vaker krijgt Aedes signalen van leden dat aannemers en bouworganisaties er bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen op aandringen om extra verrekenbedingen in de contracten op te nemen, die recht geven op bijbetaling en termijnverlenging. We horen dat aannemers eisen om kortingsregelingen met betrekking tot vertragingen geheel te laten vervallen. Ook weigeren aannemers om zekerheden te garanderen rond correcte nakoming van afspraken.

Aedes meent dat dit soort eisen in zijn algemeen geen recht doen aan de uitgangspunten van de intentieverklaring. Aedes adviseert haar leden niet zonder meer akkoord te gaan met dit soort eisen. Wanneer noodzakelijk maken corporaties tijdelijke maatwerkafspraken met de aannemer. Tijdelijk, want wanneer de prijzen zich weer normaliseren, moet teruggegaan kunnen worden naar de gebruikelijke risicoverdeling en aansprakelijkheden.

Klankbordgroep

Leden zijn op zoek naar meer informatie en een goede aanpak om risico’s te verkleinen en de prijsstijgingen en voortgang van projecten enigszins onder controle te krijgen. Zo kan de schade worden beperkt en de noodzakelijke bouwproductie op gang worden gehouden. Een aantal koplopers heeft samen met Aedes een klankbordgroep samengesteld. Deze groep deelt kennis via de communities Opdrachtgeverschap & inkoop en Bouwrecht & bouwcontracten met elkaar. In deze communities zijn diverse voorbeelden van contractclausules, beleidsadviezen, productoverzichten en rekenmodellen te vinden. De groep zal regelmatig met elkaar overleggen om deze zaken te monitoren en informatie te delen. Leden die willen aansluiten bij de klankbordgroep kunnen zich aanmelden bij Gaby van der Peijl.