‘Te weinig middenhuur-woningen corporaties in nieuwbouwplannen provincies’

Nieuws Nieuws · 4 november 2022
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

In de woningbouwplannen van alle provincies voor de komende jaren zitten 22.000 middenhuur-woningen die door woningcorporaties gebouwd gaan worden. Dat is nog niet eens de helft van het aantal dat door woningcorporaties is afgesproken met minister De Jonge. Aedesvoorzitter Martin van Rijn: ‘We hebben onze handtekening gezet om deze huizen te bouwen, maar dan moeten we die mogelijkheid wel krijgen.’

Minister De Jonge (Wonen) presenteerde op 13 oktober 2022 samen met alle provincies plannen om 900.000 nieuwe woningen te bouwen in de komende jaren tot en met 2030. Het is de bedoeling dat woningcorporaties 300.000 van deze huizen voor hun rekening nemen: 250.000 sociale huurwoningen en 50.000 middenhuurwoningen.

Deze aantallen zijn door corporaties en de minister vastgelegd in Nationale Prestatieafspraken (NPA). In de plannen zijn echter niet meer dan 22.000 door corporaties te bouwen middenhuurwoningen opgenomen. Dat is dus vooralsnog minder dan de helft van de 50.000 uit de afspraken met corporaties, terwijl zij daarvoor afhankelijk zijn van locaties  en de planvorming van provincies en gemeenten.

Tweede Kamerdebat Wonen en RO

Aedes vraagt aandacht voor onder andere dit tekort in een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Die debatteert op 7 november 2022 de hele dag over Wonen en Ruimtelijke ordening, als onderdelen uit de begroting 2023 van het ministerie. Behalve voor dit onderwerp vraagt Aedes in de brief aandacht voor een aantal andere actuele onderwerpen:

  • Huurtoeslag: Aedes dringt er op aan het wetsvoorstel voor normhuren niet door te zetten, gezien de grote negatieve gevolgen voor huurders. Die blijken onder andere uit de impactanalyse van het Nibud.
  • Nieuwbouwlocaties: de grote bottleneck voor de nieuwbouw van corporaties is het aantal beschikbare bouwlocaties en de prijs van bouwgrond. Aedes vindt dat er realistische grondprijzen voor sociale woningbouw moeten komen.
  • Fiscale druk: Aedes wijst erop dat de fiscale druk voor woningcorporaties de komen jaren weer fors zal stijgen, met name door stijgende vennootschapsbelasting en ATAD. Dit kan oplopen tot circa 1,3 - 1,5 miljard euro in 2025.
  • Verduurzaming: in de NPA zijn afspraken gemaakt over de investeringen die corporaties de komende jaren doen in verduurzaming van hun woningen. Aedes stelt dat het aanmerken van enkel glas als een gebrek aan de woning geen effectieve aanvulling is op die afspraken. Sterker nog: dit leidt tot minder investeringscapaciteit en dan moet er over aanpassing van de NPA worden gesproken. De aanpak is om te sturen op de energieprestatie van de gehele woning, niet op één bouwdeel zoals enkel glas.
  • Definitie sociale huur: Aedes vraagt haast te maken met de nieuwe definitie van sociale huur en die al te gebruiken bij de regionale woondeals waaraan nu gewerkt wordt. Dit om te voorkomen dat er veel huurwoningen worden gebouwd die maar kort sociaal blijken te zijn of überhaupt niet beschikbaar komen voor de groeiende, èchte doelgroep van sociale huur.