Ouderenhuisvesting

Ouderenhuisvesting

Experts
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Er ligt een grote opgave voor corporaties om ouderen en andere doelgroepen met een zorgbehoefte een woning te bieden. Zodat ook zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen in een veilige en prettige omgeving. Woningcorporaties werken daarvoor samen met zorgverleners. Aedes zorgt voor condities waarmee corporaties deze opgave kunnen realiseren.

Voldoende en passende woningen

Gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen nemen samen de verantwoordelijkheid om voldoende en passende woningen beschikbaar te stellen voor kwetsbare ouderen. Woningcorporaties zorgen ervoor dat er in de komende 15 jaar 50.000 eenheden worden gerealiseerd in geclusterde woonvormen, speciaal voor oudere sociale huurders. Deze zijn voorzien van in ieder geval een gezamenlijke ontmoetingsruimte, die ook een functie voor de wijk kan vervullen. Woningcorporaties investeren jaarlijks € 40 miljoen in het levensloopbestendig maken van bestaande woningen om het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Kijk ook eens bij

Onderzoek onder corporaties naar huisvesten ouderen

Om werk te maken van de afspraken uit de Actieagenda Wonen onderzoekt Aedes momenteel waar corporaties nu staan met het huisvesten van senioren met een lichte tot zware zorgvraag. Daarnaast zoeken we naar voorbeelden die schaalbaar en herhaalbaar zijn voor corporaties. Mogelijk kunnen we een aantal concepten meenemen in een Bouwstroom-aanpak, zodat nieuwbouw sneller en voordeliger kan.

Kijk ook eens bij

Bouwen woningen voor ouderen

Los van de afspraken uit de Actieagenda Wonen, slaan ActiZ, Aedes, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de ministeries van BZK en VWS de handen ineen om komende jaren meer dan honderdduizend extra woningen te realiseren voor ouderen. In de bestuurlijke afspraken hebben de partijen de doelstelling opgenomen om in de komende vijf jaar 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken te creëren.

Vernieuwende woonvormen

In 2021 is 20 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van geclusterde woningen voor ouderen. Deze middelen zijn bedoeld om geplande projecten naar voren te halen of een laatste zetje te geven. Corporaties zetten zich al jaren in voor passende woonvormen voor ouderen. Aedes deelt voorbeelden van woningcorporaties die met vernieuwende woonvormen bezig zijn.

Doorstroom

Woningcorporaties zetten meer doorstroom- of seniorenmakelaars in om (oudere) huurders te begeleiden naar beter bij hen passende woningen. Het gaat bijvoorbeeld om koopwoningen, zorgwoningen en geclusterde woonvormen. Daarbij kijken ze naar woonwensen, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Woningcorporaties zijn bereid om landelijk een verhuiskostenvergoeding voor doorstromers af te spreken.