Woningcorporaties zorgen voor 20.000 intensieve zorggeschikte woningen voor ouderen

Nieuws Nieuws · 23 november 2022
Expert
Pieter Schipper
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Op woensdag 23 november 2022 presenteerden ministers De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) het programma Wonen en Zorg voor Ouderen. Doel is om meer passende woonruimte voor ouderen te creëren. Corporaties gaan hiervoor extra intensieve zorggeschikte woningen bouwen. Om de investering in de extra vereiste aanpassingen te compenseren, komt er een subsidie beschikbaar van € 312 miljoen.

 
Naast deze woningen komen er ook levensloopgeschikte woningen en geclusterde woningen voor ouderen. Ook gaan corporaties 5.000 zorggeschikte middenhuurwoningen bouwen.

Veranderende woonbehoefte

Mensen worden steeds ouder. Daarmee verandert ook hun behoefte aan woonruimte. Door specifiek woningen voor ouderen te bouwen en door voldoende voorzieningen in de wijk te zorgen, wil het kabinet de doorstroming verbeteren en bevorderen dat ouderen langer thuis wonen. Bovendien draagt een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten eraan bij dat ouderen langer fit, gelukkig en zelfstandig kunnen blijven wonen.

Stimulering doorstroming

Aedes heeft actief meegedacht met dit programma en is blij met de uitkomsten. Voorzitter Martin van Rijn: ‘Heel goed dat woningcorporaties in de gelegenheid worden gesteld levensloopgeschikte, zorggeschikte en geclusterde woningen speciaal voor ouderen te bouwen. Dit stimuleert de doorstroming waardoor andere woningzoekenden weer geholpen kunnen worden. Ook de aandacht voor de leefomgeving draagt bij aan prettig en langer wonen in de eigen omgeving.’

Forse verhoging aantal zorggeschikte woningen

In het programma is afgesproken dat woningcorporaties 20.000 ‘intensieve zorggeschikte’ sociale huurwoningen extra gaan bouwen. Dit betekent voor de corporatiesector een extra opgave. De woningen vereisen meer faciliteiten en aanpassingen om intensieve zorg te faciliteren die ouderen nodig hebben. Dit betekent extra investeringen per woning. Om die grotendeels te compenseren, ontvangen corporaties hiervoor een subsidie van € 312 miljoen.

Alle zorggeschikte woningen maken onderdeel uit van het totaal aan 300.000 nieuwbouwwoningen waarover in de Nationale Prestatieafspraken (NPA) afspraken zijn gemaakt. Dit alles vraagt nog wel nadere uitwerking. Er moet vooral duidelijkheid komen over welke eisen aan die woningen worden gesteld.

Kijk ook eens bij