Rijksbegroting 2023: Belangrijkste plannen voor werkgevers op een rij

Nieuws Nieuws · 23 september 2022
Experts
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken

De belangrijkste maatregelen uit de Rijksbegroting 2023 waar werkgevers in Nederland mee te maken krijgen gaan met name over het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt, het versterken van de leer en ontwikkelcultuur op de werkvloer en het meer lonend maken van werk. Ook zet de overheid de volgende stappen in de herziening van het pensioenstelsel. In dit artikel hebben we voor jou de verschillende maatregelen voor werkgevers uit de Rijksbegroting 2023 op een rijtje gezet.

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste plannen voor woningcorporaties.

Lees ook de reactie van Aedes op de begroting.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

Het kabinet wil de positie verbeteren van flexibele werknemers in tijdelijke contracten, oproepcontracten en uitzendcontracten, in lijn met de adviezen van de Sociaal Economische Raad (SER) op dit punt. De oproepovereenkomsten moeten vervangen worden door een basiscontract, met een uitzondering voor scholieren en studenten.

De werkzekerheid van uitzendkrachten moet verbeteren, bijvoorbeeld door het toekennen van gelijke arbeidsvoorwaarden en het laten vervallen van de ketenregeling. Het kabinet en sociale partners zijn nog in gesprek over een nadere invulling. Het kabinet verwacht (begin) 2023 met wetsvoorstellen te komen.

In de CAO Woondiensten 2022-2023 is er op dit thema al het een en ander geregeld. Zo is de bepaling opgenomen dat medewerkers met een uitzendcontract, detacheringscontract, of payrollcontract bij gebleken geschiktheid na één jaar een arbeidsovereenkomst bij de corporatie krijgen aangeboden, mits er sprake is van structurele arbeid.

Bovendien mogen uitzendkrachten, gedetacheerde- en payroll-medewerkers meedoen aan functiegebonden scholing. En hebben corporaties een vergewisplicht om de beloning van deze tijdelijke medewerkers in lijn te brengen met de afspraken in de uitzend-CAO en in de wet.

Verder werkt het kabinet aan een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus om misstanden in de uitzendsector aan te pakken. En wil het kabinet in 2023 de regels rondom de beoordeling van arbeidsrelaties verduidelijken om het huidige ‘grijze gebied’ te verkleinen tussen werknemerschap en het werken buiten dienstbetrekking als zelfstandige.

Versterken van de leer- en ontwikkelcultuur op de werkvloer

Met het STAP-budget kan iedereen, die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, sinds begin 2022 subsidie aanvragen voor scholing gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Vanaf 2023 is binnen de STAP-regeling een deel van het budget gereserveerd voor praktisch geschoolden (tot en met mbo4). Daardoor wordt het STAP-budget voor deze groep beter toegankelijk en kunnen meer maximaal mbo-4 opgeleiden extra scholing volgen. Meer informatie over het STAP-budget vind je op de website van FLOW.

Naast het STAP-budget kunnen corporatiemedewerkers ook gebruikmaken van het individueel loopbaanontwikkelingsbudget. In de CAO Woondiensten 2022-2023 is bovendien bepaald dat een corporatie het loopbaanbudget gelijk beschikbaar stelt als een medewerker in dienst komt. Bovendien mogen werknemers het loopbaanbudget (maximaal) 3 jaar vooruit opnemen.

Gelet op het belang van een leven lang ontwikkelen, voeren CAO-partijen tijdens de looptijd van de nieuwe CAO een campagne via scholingsfonds FLOW om woningcorporaties te stimuleren nog meer met leren en ontwikkelen aan de slag te laten gaan. Onder andere door het Individueel LoopbaanOntwikkelingsBudget extra te promoten. De inhoud van deze campagne is toegelicht in bijlage 10 van de CAO Woondiensten 2022-2023

Werk moet lonen

Het kabinet wil werken lonender maken en het bestaansminimum verstevigen. In het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst heeft het kabinet zich daarom voorgenomen het wettelijk minimumloon stapsgewijs te verhogen. Het minimumloon zal per 1 januari 2023 in totaal met 10,15% stijgen. Ook voor onze branche heeft deze maatregel gevolgen.

In artikel 4.10 CAO Woondiensten is opgenomen dat medewerkers die in het kader van een subsidieregeling in dienst komen van een corporatie het minimumloon voor de duur van de subsidieverstrekking ontvangen. In artikel 4.12 CAO Woondiensten is geregeld dat medewerkers die via de Participatiewet de corporatie instromen een salaris ontvangen dat start op 100% van het wettelijk minimumloon en eindigt op maximaal 120% van het wettelijk minimumloon.

Loonkostenvoordelen (LKV)

Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin enkele wijzigingen in de systematiek van de loonkostenvoordelen worden voorgesteld. De LKV’s zijn tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers met als doel werkgevers te stimuleren om specifieke groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Op de site van het UWV is meer informatie te vinden over de loonkostenvoordelen.

Het kabinet wil het mogelijk maken dat een nieuwe werkgever loonkostenvoordeel kan ontvangen voor een werknemer die eerder een doelgroepverklaring heeft ontvangen waarvan de looptijd nog niet is verstreken. Daarnaast worden de voorwaarden van het LKV Herplaatsen Arbeidsgehandicapten gewijzigd, waardoor werkgevers vaker aanspraak kunnen gaan maken op dit loonkostenvoordeel.

Als een werkgever een werknemer uit de doelgroep Banenafspraak in dienst neemt, is er recht op het LKV Banenafspraak en scholing belemmerden. Dit betreft bijvoorbeeld mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen, mensen die op een reguliere werkplek werken met een Wsw-indicatie en Wajongers met arbeidsvermogen.

Om deze groep mensen met een arbeidsbeperking structureel aan het werk te helpen, hebben CAO-partijen met elkaar afgesproken dat corporaties met 100 werknemers of meer één extra arbeidsplaats realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Corporaties met minder dan 100 medewerkers moeten zich inspannen om een arbeidsplaats voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

Om de duurzaamheid van de banen voor mensen uit deze doelgroep Banenafspraak te vergroten, beoogd het kabinet 2 wijzigingen in het LKV banenafspraak. Het LKV banenafspraak wordt structureel beschikbaar in plaats van maximaal 3 jaar na in dienst treden. Daarnaast kunnen werkgevers het LKV banenafspraak toepassen voor alle werknemers die ze in dienst hebben en niet alleen voor de werknemers die onlangs in dienst zijn getreden. Ook wordt de doelgroepverklaring afgeschaft. Deze maatregelen vergen wetswijziging en zijn beoogd per 2025.

Nieuw Pensioenstelsel

Op 29 maart 2022 is het wetsvoorstel toekomst pensioenen bij de Tweede Kamer ingediend. Het kabinet streeft ernaar om de nieuwe wetgeving uiterlijk op 1 januari 2023 in werking te laten treden. Nadat de wetgeving over het pensioenakkoord definitief is zullen sociale partners en pensioenuitvoerders op een zelf gekozen moment de overstap maken naar het nieuwe pensioenstelsel (uiterlijk 1 januari 2027).

In onze branche hebben Aedes en de vakbonden ervoor gekozen om de overstap op 1 januari 2026 te maken. Verder is vooralsnog de keuze gemaakt voor een solidaire premieregeling en worden oude rechten in de nieuwe regeling ‘ingevaren’. Aedes en de vakbonden zullen de komende tijd nog belangrijke keuzes moeten maken. Over deze keuzes in de nieuwe pensioenregeling word je door Aedes en SPW op de hoogte gehouden.

Fiscale maatregelen

  • De onbelaste reiskostenvergoeding wordt stapsgewijs verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per 1 januari 2023 en € 0,22 per kilometer per 1 januari 2024. In de CAO woondiensten is overigens geen woon-werkvergoeding geregeld.
  • De vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom wordt verhoogd naar 1,92% (nu 1,7%).
  • In het Belastingplan is geen extra verhoging van de thuiswerkvergoeding opgenomen. Eerder heeft de staatssecretaris wel bekend gemaakt dat de inflatiecorrectie zal worden toegepast. Dit wordt aan het einde van het jaar nader bekend gemaakt. In de CAO Woondiensten is tot eind 2023 een thuiswerkvergoeding van € 2 netto per thuis gewerkte dag opgenomen (artikel 6.10.2 CAO). Aan deze vergoeding zijn verschillende voorwaarden gekoppeld (artikel 6.10.3 CAO).
  • De arbeidskorting wordt verhoogd naar maximaal € 5.052 in 2023 (was € 4.260). Het kabinet wil de arbeidskorting vanaf 1 januari 2023 jaarlijks verhogen.
  • Het tarief van de loonbelasting/premie volksverzekeringen op inkomen uit werk (Box 1) tot € 73.071 is van 37,07% (2022) in 2023 naar 36,93% gedaald.
  • De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt ook na 2022 voortgezet, maar wel geleidelijk afgebouwd. Dat was al bekend. In 2023 blijft de korting 6%-punt (2022: 6%-punt), zodat de bijtelling ongewijzigd blijft op 16%. Het huidige 6%-punt in 2022 blijft ook voor 2023 en 2024 gelden. Voor 2025 gaat 5%-punt gelden en wordt de bijtelling 17%.

Uitgebreidere informatie vind je in de Actualiteiten werkgeverszaken.