De Aedes-forecast in 3 vragen

Nieuws Nieuws · 27 februari 2024
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

We stelden Barend van de Kraats, projectmanager Aedes-forecast, 3 vragen over de forecast. En hij antwoordde helder en duidelijk: 'Corporaties kunnen het niet alleen, we moeten samenwerken en dat vereist inzicht in regionale uitdagingen en knelpunten. Alleen zo kunnen we tot een oplossing komen en de grote ambities waarmaken.' 

1. Waarom is Aedes gestart met de Aedes-forecast? Wéér een vragenlijst om in te vullen.

'De directe aanleiding om met de Aedes-forecast te starten, waren de Nationale Prestatieafspraken. In de afgelopen periode zijn er daarnaast in 35 regio’s woondeals gesloten. De opgaven in de regio zijn groot, op alle vlakken: nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid. Om de afspraken waar te kunnen maken, is regionale samenwerking noodzakelijk. En dat begint met inzicht: in de plannen en de prognoses. Liggen we op koers, of moeten we bijsturen? Tegen welke belemmeringen lopen we aan? Waarom lukt het op de ene plek wel, en ergens anders niet? 

Met de forecast willen we het inzicht bieden om deze prangende vragen te kunnen beantwoorden. Overigens kunnen we dit inzicht alleen bieden als er in een regio voldoende corporaties meedoen aan de Forecast. Gelukkig is de animo groot. Dit jaar hebben we geprobeerd het weer een stuk makkelijker te maken om mee te doen, door zoveel mogelijk gebruik te maken van de dpi en kritisch te kijken naar het aantal vragen in de uitvraag voor de Aedes-forecast.' 

2. Hoe helpt het corporaties?

'Het regionale inzicht, corporatie-overstijgend dus, helpt in gesprekken over uitdagingen en knelpunten, maar vooral over oplossingen (samen). De Aedes-forecast helpt om gezamenlijk, in regionaal verband te sturen op het realiseren van de afspraken. De afspraken zijn corporatie-overstijgend, op regionaal niveau gemaakt. Dat vraagt om samenwerking waarbij ook gekeken wordt naar ieders mogelijkheden en uitgangspositie. Wellicht dat de ene corporatie wat meer kan inzetten op nieuwbouw, en de andere juist op verduurzaming. 

Naast de onderlinge samenwerking helpt het ook om het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld de gemeente en provincie. De gemaakte afspraken zijn immers wederkerig: de corporaties doen wat zij kunnen en waar zij goed in zijn, maar dat betekent dat de gemeente ook thuis moet geven als het gaat om bijvoorbeeld beschikbare grond of het voorkomen van al te lange procedures. Door het gesprek met de gemeente te voeren op basis van de cijfers vanuit de Aedes-forecast, kan de urgentie nog beter benadrukt worden. Maar het laat ook zien wat er mogelijk is als gesignaleerde knelpunten weggenomen worden.'

3. En hoe kunnen corporaties concreet met de input aan de slag?

'Het begint met het duiden en analyseren van de uitkomsten vanuit de Aedes-forecast. Dat kun je zelfstandig als corporatie doen en samen met corporaties in de regio. Hoe zien de plannen er opgeteld uit? Hoe verhoudt zich dat met de woondeal? Waar loop je als corporatie tegen aan in de uitvoering? Waar kunnen corporaties gezamenlijk elkaar versterken en waar heb je andere stakeholders voor nodig? 

Aedes organiseert in mei een startwebinar en inventariseert de behoefte aan regiosessies voor het duiden van de regionale uitkomsten en de vertaling naar concrete acties. Het vertalen van de inzichten naar concrete acties is de stap die nodig is om het doel – het realiseren van de gemaakte afspraken – voor elkaar te krijgen. Deze concrete acties kunnen corporaties gezamenlijk met elkaar vormgeven en dan inbrengen in de gezamenlijke regionale (versnellingstafels van de woondeals) en lokale aanpak (de (boven)lokale prestatieafspraken). 

Corporaties kunnen hierbij gebruik maken van de ‘inspiratiekaarten’ in de handreiking Lokale afspraken. Deze geven een aanzet om de ambities en afspraken uit de NPA te vertalen naar de lokale praktijk. Bovendien maken de inspiratiekaarten de noodzaak van ieders gelijkwaardige inbreng duidelijk. Hoe concreter de gezamenlijke afspraken, hoe beter voor de uitvoering van de plannen!'

Kijk ook eens bij