Werkgeversverhaal bij eindbod CAO Woondiensten 2024

Nieuws Nieuws · 13 november 2023
Experts
Erwin Steinmeier
Adviseur Werkgeverszaken
Charlot Jongerius
Adviseur Werkgeverszaken

Tijdens de 4e onderhandelingsronde voor een nieuwe CAO (10 oktober 2023) hebben werkgevers een eindbod van in totaal 10% loonsverhoging neergelegd. De vakbonden hebben dit eindbod inmiddels met hun achterban besproken. Helaas is ons eindbod afgewezen. In dit artikel lees je meer over waarom ons eindbod is afgewezen, wat de achtergrond van ons eindbod is en hoe we nu precies verder gaan.

Vakbondsleden stemmen tegen

Helaas heeft een meerderheid van de leden van CNV en De Unie die gestemd hebben, tegen ons eindbod voor een nieuwe CAO gestemd. Het is onduidelijk hoeveel leden er precies hebben gestemd. Over of de uitkomst representatief is voor alle medewerkers in de sector kunnen we dus helaas niets zeggen.

De voornaamste argumenten waarom tegen is gestemd, is dat ons eindbod geen koopkrachtbehoud garandeert, we de lagere schalen niet extra tegemoet komen en we het aanpassingsbedrag overeind willen houden. Bij FNV is het eindbod, onder andere vanwege het gebrek aan koopkrachtbehoud, überhaupt niet ter stemming voorgelegd aan hun leden.

Alle 3 de vakbonden hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin de vraag aan de orde is gekomen of leden actie willen voeren. Als driekwart van de aanwezigen vóór stemt, krijgt Aedes een ultimatum. Gaat Aedes niet in op dat ultimatum dan volgen er acties.

Achtergrond bij eindbod

Er ligt een eindbod van in totaal 10% loonsverhoging: 8% loonsverhoging en 2% eindejaarsuitkering. Bij dit eindbod is marktconformiteit het uitgangspunt. Dit betekent marktconforme loonsverhoging voor 2024 waarin ook de achterstand weer is ingehaald, die we ten opzichte van onze referentiemarkt ((semi)publieke sector) hebben opgelopen. Ook introduceren we een CAO-eindejaarsuitkering met als doel op termijn in de sector een gelijk speelveld met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden te creëren.  

We kunnen ons goed voorstellen dat corporaties regelmatig vragen krijgen van hun medewerkers over het (afgewezen) eindbod. Ter voorbereiding hierop hebben we een werkgeversverhaal gemaakt met een kernboodschap en hoe wij aankijken tegen wat de bonden van ons eindbod vinden. Dit verhaal kan behulpzaam zijn bij het beantwoorden van vragen en bij een toelichting geven op ons eindbod. Het werkgeversverhaal kan je hier terugvinden. Natuurlijk kunnen de vragen en antwoorden over het eindbod die al eerder op Aedes.nl zijn gepubliceerd hierbij ook behulpzaam zijn.

Vervolg

Mochten we van de vakbonden een ultimatum ontvangen dan stellen we je hiervan vanzelfsprekend op de hoogte. Directeur-bestuurders ontvangen binnenkort een uitnodiging van ons om hen verder bij te praten en hun mening te horen over de ontstane situatie.

Via Aedes.nl/arbeidsvoorwaarden houden we je op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen.