Modelreglement financieel beleid en beheer geactualiseerd

Nieuws Nieuws · 16 december 2021
Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

De nieuwe Woningwet die op 1 januari 2022 in werking treed, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor het verplichte reglement financieel beleid en beheer. Om woningcorporaties te helpen hun reglement in lijn te brengen met de Woningwet, heeft Aedes in samenwerking met de VTW het modelreglement geactualiseerd.

Reglement in bredere context

De verplichting voor corporaties om een reglement financieel beleid en beheer op te stellen is onderdeel van een brede ontwikkeling in het financieel beheer, de verantwoording en het intern toezicht bij organisaties die een publiek belang dienen. Dit reglement kan fungeren als stimulans in de gesprekken tussen raad van commissarissen en het bestuur van corporaties over dit onderwerp.

Update modelreglement

Het modelreglement is op enkele punten aangepast ten opzichte van de versie die in juli 2017 is gepubliceerd en is geaccordeerd door de Autoriteit woningcorporaties.

Hieronder staan de versie waarin de wijzigingen zichtbaar zijn en de volledig bijgewerkte versie.