Starten met middenhuur? Gebruik de handreiking en tools

Experts
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger

50.000 middenhuurwoningen bouwen voor 2030 – dat hebben woningcorporaties afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken. Waar begin je als corporatie en waarmee moet je rekening houden? Om corporaties op weg te helpen, heeft Aedes een handreiking middenhuur met 3 tools opgesteld: een afwegingskader met checklist, een risicoanalyse en een rekenmodel om de businesscase te kunnen doorrekenen. Hiermee kunnen corporaties snel en goed onderbouwd aan de slag.

De producten vormen nadrukkelijk geen blauwdruk. Ze zijn bedoeld als handvatten bij de eerste fase van investeringsbeslissingen, als startpunt voor een gesprek en praktisch in gebruik om projecten met elkaar te kunnen vergelijken.

Tool 1: Afwegingskader voor investeringsbeslissingen

Hiermee kun je in de eerste fase van een investeringsbeslissing afwegingen op een rijtje zetten en projecten objectief waarderen. Het document kijkt naar verschillende aspecten van een investeringsbeslissing: vanuit portefeuille-, projectspecifieke en financiële afwegingen.
Wanneer je de vragen in het afwegingskader hebt beantwoord, wordt er automatisch een score berekend. De optelsom van alle indicatoren vormt de totaalscore. De verhouding tussen de totaalscore en de maximale score vormt de basis voor de eindbeoordeling. Je kunt als corporatie zelf de kritische grenswaarden formuleren.

Tool 2: Risicoanalyse model

Een belangrijke parameter bij de ontwikkeling van businesscases voor middenhuur is de risicoanalyse en de daarmee samenhangende rendementseis voor middenhuurprojecten. Dit model is bedoeld voor het registreren van risico’s, het (waar mogelijk) financieel kwantificeren hiervan en het beschrijven van acties/maatregelen om de risico's te beperken. 
De veelvoorkomende risico’s zijn onderverdeeld in 5 thema’s: markttechnisch, opbrengsten, kosten, proces en overig. Het model kun je gebruiken in de projectontwikkelingsfase en is bedoeld als basis voor verdiepend gesprek.

Tool 3: Discounted Cash Flow rekenmodel

Corporaties hanteren veel verschillende aanpakken en parameters bij het opstellen van businesscases voor niet-DAEB-projecten. Daarom hebben we een gestandaardiseerd rekenmodel ontwikkeld, dat kan worden gebruikt nádat de verkenningsfase binnen een project is afgrond.    
Het model is opgebouwd volgens de Discounted Cash Flow methode (DCF) oftewel het kasstromenmodel. Dit is een methode voor het waarderen en evalueren van investeringsprojecten door de verwachte toekomstige vrije geldstromen contant te maken. Het model rekent dus door wat investeringen die op dit moment gedaan worden, per saldo (dus na aftrek van alle kosten) zullen opleveren over een bepaald (zelf in te vullen) aantal jaar.

Kijk ook eens bij

Aedes heeft deze 3 producten ontwikkeld in samenwerking met een afvaardiging van corporaties en Stec Groep. Tijdens een aantal sessies hebben we met elkaar de producten uitgebreid getest en aangescherpt en beoordeeld op hun praktische toepasbaarheid.