Woningwet 2022 officieel vastgesteld

Nieuws Nieuws · 13 december 2021
Expert
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

Bij besluit van 1 december 2021 is vastgesteld dat de wijzigingen van de Woningwet per 1 januari 2022 in werking treden. Dit was al eerder aangekondigd, maar is nu officieel. Ook treden per 1 januari 2022 het gewijzigde BTIV en de Wet Maatregelen Middenhuur in werking.

 

Naar Besluit 1 december 2021

Aanpassingen

Eind vorige maand verscheen al een samenvatting van de ‘Aanpassingen Woningwet (in vogelvlucht)’ dat het ministerie van BZK in overleg met Aedes, Aw, VNG en de Woonbond heeft op gesteld. Hierin staan de belangrijkste wijzigingen beknopt weergegeven. In de renvooiversies van de Woningwet en BTIV staat uitgebreid beschreven wat gewijzigd is.

Meer flexibel

Met het oog op de toekomstbestendigheid van de wet zijn in de gewijzigde wet een hardheidsclausule en experimenteerbepaling opgenomen. Hiermee kan afgeweken worden van (een deel van) de bepalingen van de Woningwet en onderliggende regelgeving. Dit bevordert de flexibiliteit en voorkomt een (te) rigide werking van de wet- en regelgeving. De experimenteerbepaling kent diverse randvoorwaarden, zoals een maximumlooptijd van 5 jaar en een positieve zienswijze van de toezichthouder. De hardheidsclausule daarentegen is niet bedoeld om bij algemene uitzondering van wet- en regelgeving af te kunnen wijken. Deze clausule is bedoeld om eenmalig bij hoge uitzondering en voor bepaalde en specifieke gevallen een onderdeel van de wet- en regelgeving buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken. Het gaat in dit verband om situaties die ontstaan als gevolg van een strikte toepassing van wet- en regelgeving, waarbij onbillijke negatieve gevolgen van overwegende aard optreden.

Beleidsregels Aw

Ook heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) haar beleidsregels gepubliceerd op de website. Deze beleidsregels beschrijven hoe de Aw omgaat met de beoordelingsruimte binnen de gewijzigde Woningwet. Bijvoorbeeld met betrekking tot onverenigbaarheden van bestuurders en toezichthouders, bedrijf onroerend goed en de verkoopregels.