Leidraad over verkoop sociale huurwoningen aan huurders

Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

Woningcorporaties kunnen sociale huurwoningen verkopen aan huurders. Daarvoor kunnen ze verschillende redenen hebben: doorstroming bevorderen, werken aan een evenwichtige bevolking in een wijk, stimuleren van eigen woningbezit of simpelweg inkomsten genereren voor investeringen. Aedes zette in een leidraad de overwegingen voor corporaties om al dan niet woningen te verkopen op een rijtje.

Overtuigende argumenten voor verkoop nodig

Verkoop van sociale huurwoningen is regelmatig een gevoelig onderwerp. De behoefte aan sociale huurwoningen is immers groot en er moeten dus goede argumenten zijn om tot verkoop over te gaan. Van corporaties wordt verwacht dat zij het gesprek aangaan met gemeenten en huurdersorganisaties: waarom zou je sociale huurwoningen verkopen, hoeveel, welke, waar en hoe? Het moet duidelijk zijn hoe verkoop bijdraagt aan de ontwikkeling van de voorraad, aan doorstroming, aan de wensen van zittende huurders en aan een fijne buurt

Leidraad: waarom en hoe verkopen?

De leidraad is bedoeld om corporaties overwegingen en concrete aanbevelingen te bieden voor hun verkoopbeleid als onderdeel van hun portefeuillestrategie. Ook bevat de leidraad informatie over de aangekondigde aanpassing van de verkoopregels voor eengezinswoningen en verkoop onder voorwaarden (VoV). Het is vervolgens aan corporaties om in overleg met gemeenten en huurdersorganisaties keuzes in hun verkoopbeleid te maken.

Nationale Prestatieafspraken

Het maken van een leidraad om corporaties te ondersteunen werd afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken Woningcorporaties, ondertekend in juni 2022. Vastgelegd werd dat Aedes, in overleg met Woonbond en de minister voor VRO, een leidraad maakt voor corporaties ‘hoe ze op een verstandige manier actief kunnen sturen op verkopen van (grondgebonden) woningen aan huurders die dit willen en hiertoe de financiële mogelijkheden hebben’.

In de Nationale Prestatieafspraken (NPA) gaat het over grondgebonden woningen. In lokale prestatieafspraken die corporaties met gemeenten en huurders maken, gaat het vaak over alle te verkopen woningen. Daarom besteedt de leidraad ook aandacht aan gestapeld bezit, daarvoor gelden immers vaak dezelfde volkshuisvestelijke overwegingen.

Woningen eerst aanbieden aan huurders

In de NPA werd afgesproken om in regelgeving vast te leggen dat corporaties grondgebonden woningen die zij willen verkopen allereerst aanbieden aan de zittende huurders en daarna aan andere huurders. Pas daarna gaan ze in de vrije verkoop. Er is inmiddels een internetconsultatie geweest waarin dit voorstel is uitgewerkt.