Actuele stand van zaken over voortgang NPA

Nieuws 8 november 2022
Experts
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Nu de Nationale Prestatieafspraken zijn ondertekend, worden op regionaal en lokaal niveau de ambities verder uitgewerkt. Hieronder een overzicht van de meest acuele stand van zaken.

Van provincie naar regio

De provinciale woningbouwplannen die begin oktober bij minister De Jonge zijn ingediend, worden omgezet in 37 regionale woondeals. De Jonge wil die op 1 maart 2023 rond hebben, voor de provinciale verkiezingen. Het is belangrijk dat corporaties daar goed bij betrokken worden en dat ze samen optrekken.

In de woondeals worden wederkerige afspraken vastgelegd met provincies en gemeenten over woningbouw, het aandeel betaalbare woningen, locaties, randvoorwaarden en het oplossen van knelpunten. De deals zijn vervolgens de basis voor de prestatieafspraken die corporaties maken met gemeenten. In de woondeals moeten dus realistische plannen komen waarmee corporaties uit de voeten kunnen. 

Reality check woningbouwopgave op 1 oktober

Provincies moeten deze zogenaamde reality check voor 1 oktober aanleveren. Deze reality checks gaan dienen als basis en input voor de regionale woondeals die vervolgens met de gemeenten en corporaties worden gesloten. Deze regionale woondeals moeten eind 2022 klaar zijn.

Inbreng corporaties essentieel
De regionale woondeals moeten zoveel mogelijk concrete aantallen sociale huurwoningen worden gekoppeld aan beschikbare en mogelijk nieuwe locaties. De resultaten uit het onderzoek Opgaven en middelen in de regio kunnen hierbij als input dienen.

Uit een eerste afstemming met corporaties in alle regio’s blijkt dat de verschillen in samenwerking en afstemming met provincies en gemeenten groot zijn. De ene regio heeft regulier contact op lokaal en provinciaal niveau, terwijl een andere regio geen aansluiting vindt. Aedes verzamelt tijdens bijeenkomsten best practices, formats en planningen om regio's en corporaties te ondersteunen.