Denk in kansen: gezamenlijke ambitie en partnership als basis voor regionale woondeal

Nieuws Nieuws · 8 november 2022
Experts
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Het definitieve bod van de corporaties in de regio Amersfoort aan de provincie Utrecht telt maar liefst 7.500 sociale en middenhuurwoningen tot en met 2030. Een ambitieus plan van de Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV) als uitwerking van de Nationale Prestatieafspraken. 

 

‘In april van dit jaar hebben we samen een voorlopig bod opgesteld. Door een toets op haalbaarheid, biedt het nieuwe definitieve bod inzicht in de plannen en ambities, de randvoorwaarden en knelpunten in lopende projecten.’ ‘Wij geloven in ‘denken in kansen’. Daarom kiezen wij er bewust voor om ook ambities mee te nemen in het bod.’ Aan het woord zijn Peter Toonen en Joan van der Burgt, die de rol van voorzitter van SWEV gezamenlijk vervullen. 

Optimistisch realistisch

De bouwopgave is fors, zo staat in de Nationale Prestatieafspraken die ook  door de SWEV-corporaties wordt onderschreven. Het jarenlange ‘grensontkennend samenwerken’ met corporaties en gemeenten in de provincies Utrecht en Gelderland leverde vorig jaar al de Woondeal Amersfoort op ondertekend door Rijk, provincies, regio, gemeenten én SWEV-corporaties. In april van dit jaar sloegen de corporaties hun handen opnieuw ineen voor een voorlopig bod als input voor de prestatieafspraken tussen provincie en Rijk. ‘We weten elkaar al langer goed te vinden en aan te vullen.’

‘Vanuit diverse functies, professies en achtergronden hebben we* deze zomer als SWEV-corporaties  hard gewerkt om het bod van april  uit te werken. De gezamenlijke ambitie en wil leverde een nieuwe schwung, een andere dynamiek, op met een mooi resultaat,’ vertelt Van der Burgt. ‘We zijn optimistisch realistisch,’ vult Toonen aan.

*) Voor de zuiverheid van het Utrechtse bod, participeert de SWEV-corporatie in Nijkerk (WSN) in de regio Foodvalley (provincie Gelderland). 

Kijk ook eens bij

Check cijfers als onderbouwing

Een data-analyse uitgevoerd door Finance Ideas over het soort plannen, de hardheid en de ruimtelijke en financiële haalbaarheid daarvan leverden de onderbouwing op van het ambitieuze bod en inzicht in de randvoorwaarden en knelpunten. Van der Burgt: ‘Deze onderbouwing en de randvoorwaarden voor succes hebben we ook met wethouders en gedeputeerden  gedeeld. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid, de lusten en lasten moeten we delen.  Zo is onder andere duidelijk geworden dat de randvoorwaarden voor corporaties nog niet op orde zijn. Er ligt een flinke opgave voor het vinden van bouwlocaties en voor tweederde van de plannen en ambities ligt er nog geen (ontwerp)bestemmingsplan. De oplossing van de woningcrisis vraagt meerjarig vooruitkijken.

Masterplan: van planniveau naar bouwstroom

Samenwerken dus, dat moet er een succes van maken. En vooral niet wijzen naar elkaar, maar belemmeringen wegnemen. Slimme(re) processen, (ver)korte procedures en elkaar niet alleen op de hoogte houden, maar ook aanspreken. Toonen: ‘De druk is ontzettend groot. We hebben een masterplan en nu moeten we met alle partners afstemmen hoe we zo efficiënt mogelijk onze middelen inzetten. We staan nu voor de uitdaging om dit te vertalen naar een nieuwe woondeal op basis van partnership van overheden én corporaties. In het huis van Thorbecke kun je niet wonen, in corporatiewoningen wél. Meer mensen versneld een (t)huis bieden vraagt van corporaties om actief bij te dragen aan de woondeals.  De grote uitdaging is het inplannen van de capaciteit bij nutsbedrijven, ontwikkelaars, gemeenten, bouwbedrijven en bij de corporaties zelf, zonder opgeheven vingertje.’ 

5 tips

Het intensieve traject heeft veel kennis en ervaring opgeleverd. Enkele tips:

  • Doe op projectniveau – in vervolg op het onderzoek Opgaven & middelen - verdiepend onderzoek naar de plannen en ambities van corporaties, zowel kwantitatief als kwalitatief per gemeente. Kies daarbij voor scherpe definities en zorg voor een goede onderbouwing van het plan.
  • Vertaal abstracte aantallen naar een beeld waar mensen zich iets bij kunnen voorstellen. De SWEV-corporaties  kozen voor ‘Corporaties kunnen met 3 nieuwe woningen per dag drie huishoudens een betaalbaar (t)huis bieden.’
  • Zorg dat je – regulier - aan tafel zit bij overleggen met alle partners op ambtelijk, directie- en bestuurlijk niveau. Zoals SWEV in het regionale overleg met wethouders en gedeputeerden en woondeal-overleg. Hiermee creëer je vertrouwen.
  • Kijk ‘van onderaf’ naar de opgaven: wat zijn de knelpunten en randvoorwaarden op projectniveau, wat zijn de sleutels tot succes?
  • Denk in kansen. Ga uit van samen meer DOEN! Neem tijd voor dialoog en bevraag elkaars ambitie, opgaven, zorgen en overtuigingen. Ga uit van ieders positieve intenties. (Be)houd gedurende het hele traject goede energie en denk na over de korte én (middel)lange termijn.

Aan dit artikel leverden, naast Peter Toonen en Joan van der Burgt, ook Joke van der Kwast, bestuurssecretaris SWEV, en Pieter Thoben van Finance Ideas een bijdrage.